Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, Τετάρτη 02.08.2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την αποκατάσταση του ξύλινου δαπέδου γραφειακών χώρων του κεντρικού κτιρίου της Βουλής, ήτοι αντικατάστασης του ξύλινου δαπέδου με νέο ξύλινο δάπεδο όμοιο μορφολογικά με το υπάρχον στους υπ' αριθμ. 112, 113 (α, β, γ, δ), 120, 124, 126, 140 και 144 γραφειακούς χώρους που βρίσκονται στον 1ο όροφο του εν λόγω κτιρίου

Η Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να προβεί στην αναζήτηση αναδόχου για την αποκατάσταση του ξύλινου δαπέδου γραφειακών χώρων του κεντρικού κτιρίου της Βουλής, ήτοι αντικατάστασης του ξύλινου δαπέδου με νέο ξύλινο δάπεδο όμοιο μορφολογικά με το υπάρχον στους υπ' αριθμ. 112, 113 (α, β, γ, δ), 120, 124, 126, 140 και 144 γραφειακούς χώρους που βρίσκονται στον 1ο όροφο του εν λόγω κτιρίου, σύμφωνα με όσα λεπτομερώς περιγράφονται στην από Μαρτίου 2017 Τεχνική Περιγραφή (και τους Γενικούς Όρους αυτής) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήματος Κτιρίων και Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής, και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης εβδομήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα έξι ευρώ (73.656,00€), πλέον ΦΠΑ, στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης που ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του ποσού της ενδεικτικής καθαρής αξίας των 66.960,00€, πλέον ΦΠΑ,

κ α λ ε ί 

όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά, η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση:

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
Τμήμα Προμηθειών

(Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 9487/5861/28.07.2017 ΑΔΑ: 09-04Ο8 απόφασης)

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασιλίσσης Σοφίας 11, (3ος όροφος), από τις 09:00 έως 13:30. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 6η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και έως τις 13:00 μ.μ.. Στην τιμή κάθε προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 7η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Γραφείο 512 του κτιρίου της Βουλής που βρίσκεται επί της οδού Αμαλίας 22-24 στην Αθήνα (5ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να αναφέρουν στα στοιχεία τους αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και αριθμό IBAN.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τεχνικά ζητήματα θα δίδονται στα τηλ. 210 373 3509 και φαξ 210 373 3500 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Κτιρίων και Περιβάλλοντος Χώρου), ενώ για τους λοιπούς όρους της προμήθειας θα δίδονται στο τηλ. 210 369 2269 & στο φαξ 210 369 2120 (Τμήμα Προμηθειών).

Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

Η δημοσίευση στη διαδικτυακή πύλη της Βουλής της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Επιστροφή