Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2018

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια τριών (3) συστημάτων ψηφιακών καμερών υψηλής ευκρίνειας (CPV: 32320000-2/016)

Η Βουλή των Ελλήνων στα πλαίσια της προμήθεια τριών (3) συστημάτων ψηφιακών καμερών υψηλής ευκρίνειας (CPV: 32320000-2/016) για τις ανάγκες του Τηλεοπτικού & Ραδιοφωνικού Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με όσα ακριβώς αναφέρονται στην από Οκτωβρίου 2018 τεχνική περιγραφή, γενικούς όρους και έντυπο οικονομικής προσφοράς του Τηλεοπτικού & Ραδιοφωνικού Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων, προϋπολογισθείσας δαπάνης εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 €) χωρίς το ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη συνολική κατ' αποκοπή τιμή)

 

κ α λ ε ί

                                                                                                                           

όσους επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά, συνοδευόμενη από το Τ.Ε.Υ.Δ. (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης), στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

 Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

 Τμήμα Προμηθειών      

 Υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 13002/8167/18.10.2018 απόφασης, ΑΔΑ: 0Η-05ΡΖ

 

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, από ώρα 09.00΄ έως ώρα 14.00΄. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 6η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη, το αργότερο μέχρι ώρα 14.00΄. Στην τιμή κάθε προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν στα στοιχεία τους αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και αριθμό IBAN καθώς και να συμπεριλάβουν στον σφραγισμένο φάκελο αίτησης συμπληρωμένο το Τ.Ε.Υ.Δ. (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)

 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 7η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00’, στο γραφείο 420 που βρίσκεται στον 4ο όροφο του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων επί της Λεωφ. Βασ. Σοφίας 11 (Μέγαρο Αρβανίτη), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχουν ενημερώσει για την έκδοση των σχετικών αδειών εισόδου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια και εργασία θα δίδονται, για διαδικαστικά ζητήματα, στο τηλ. 210-369.2125 και fax 210-369.2120 (Τμήμα Προμηθειών), και για τεχνικά ζητήματα καθώς και για άδειες εισόδου εκπροσώπων εταιριών για να παρευρεθούν κατά το άνοιγμα προσφορών, θα δίδονται στα τηλ. 210-373.5322 & 210-370.7503 και fax 210-373.7067 (Τηλεοπτικός & Ραδιοφωνικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων).

 

Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

 

Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δε μεταβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας. 

 

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

Επιστροφή