Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, Παρασκευή 28.07.2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών συσκευών τύπου VRF, στο κτίριο της Βουλής των Ελλήνων επί της οδού Λένορμαν 216-218 (Καπνεργοστάσιο) και στο κτίριο της Βουλής των Ελλήνων επί της οδού Βουλής 4 (Computer Room & Τηλεφωνικό Κέντρο)

Η Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να προβεί στην αναζήτηση αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών συσκευών τύπου VRF, στο κτίριο της Βουλής των Ελλήνων επί της οδού Λένορμαν 216-218 (Καπνεργοστάσιο) και στο κτίριο της Βουλής των Ελλήνων επί της οδού Βουλής 4 (Computer Room & Τηλεφωνικό Κέντρο), σύμφωνα με όσα λεπτομερώς αναφέρονται στην από από Ιουνίου 2017 τεχνική περιγραφή, γενικούς όρους και έντυπο οικονομικής προσφοράς της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Ηλεκτρολογίας - Μηχανολογίας της Βουλής, και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (22.320,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

κ α λ ε ί 

όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά, η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση:

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
Τμήμα Προμηθειών

(Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 9202/5673/24.07.2017 – ΑΔΑ : 05-04Ο4 απόφασης)

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασιλίσσης Σοφίας 11, (3ος όροφος), από τις 09:00 έως 13:30. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 13η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και έως τις 10:00 π.μ.. Στην τιμή κάθε προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 13η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Γραφείο Μ60 του κεντρικού κτιρίου της Βουλής, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να αναφέρουν στα στοιχεία τους αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και αριθμό IBAN.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τεχνικά ζητήματα θα δίδονται στα τηλ. 210 370 8094 και φαξ 210 370 7080 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ηλεκτρολογίας - Μηχανολογίας – Μέγαρο Βουλής) και 210 510 2384 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ηλεκτρολογίας - Μηχανολογίας – Καπνεργοστάσιο), ενώ για τους λοιπούς όρους της προμήθειας θα δίδονται στο τηλ. 210 369 2125 & στο φαξ 210 369 2120 (Τμήμα Προμηθειών).

Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

Η δημοσίευση στη διαδικτυακή πύλη της Βουλής της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

 

Επιστροφή