Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 07/08/2017

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υδραυλικών υλικών για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας - Μηχανολογίας της Βουλής

Η Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να προβεί στην προμήθεια υδραυλικών υλικών για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας - Μηχανολογίας της Βουλής, σύμφωνα με όσα λεπτομερώς περιγράφονται στην από Ιουνίου 2017 Τεχνική Περιγραφή και στον από Ιουνίου 2017 πίνακα υδραυλικών υλικών του εν λόγω Τμήματος, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

 

κ α λ ε ί 

 

όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά συνοδευόμενη  από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

 

Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Τμήμα Προμηθειών

 

(Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 9955/6184/07.08.2017, ΑΔΑ 04-04ΟΙ/07.08.2017 απόφασης)

 

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασιλίσσης Σοφίας 11, (3ος όροφος), από τις 09.00 έως 13:30. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00. Στην τιμή κάθε προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 15η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στην αίθουσα Μ60 του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, Βασιλίσσης Σοφίας 2, Αθήνα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά ζητήματα θα δίδονται στα τηλ. 210  370 7575 & στο fax 210 370 7080 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) και για διαδικαστικά ζητήματα του εν λόγω Συνοπτικού Διαγωνισμού, θα δίδονται στο τηλ. 210 369 2269 & στο fax 210 3692120 (Τμήμα Προμηθειών).

 

Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

 

Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.

 

 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Στις 31.08.2017 έγινε αλλαγή στην Τεχνική Περιγραφή στη 2η σελίδα - 2η παράγραφος - υπογραμμισμένο κομμάτι 1ης πρότασης

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Επιστροφή