Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, Τετάρτη 04 Νοεμβρίου 2020

*Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού με σκοπό την ανίχνευση κακόβολου λογισμικού, αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας, έρευνας ψηφιακής εγκληματολογίας και ανάλυσης εσωτερικών απειλών*

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού με σκοπό την ανίχνευση κακόβολου λογισμικού, αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας, έρευνας ψηφιακής εγκληματολογίας και ανάλυσης εσωτερικών απειλών

Η Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο του ως άνω Συνοπτικού Διαγωνισμού

Κ α λ ε ί

όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν για την ανάδειξη αναδόχου, σύμφωνα με την οικεία Διακήρυξη, καταθέτοντας σφραγισμένη προσφορά, η οποία θα αποτελείται από δύο (2) σφραγισμένους υποφάκελους:

α) τον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς μαζί με το Τ.Ε.Υ.Δ. (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) και την εγγυητική συμμετοχής και

β) τον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 11, 10671, Αθήνα (γραφείο 305)

Υπόψιν Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 12209/8359/02.11.2020 (ΑΔΑ : 02-06ΡΧ) απόφασης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020 ώρα 11:30

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής (Πρωτόκολλο), Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, καθημερινά από ώρα 09:00 έως 20:00, και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

   Βουλή των Ελλήνων

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

   Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων (Μέρος Β’) και τον ν. 4412/2016 (εφαρμοζόμενου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων), όπως ισχύει.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

   Προμήθεια τριακοσίων (300) αδειών εξειδικευμένου λογισμικού μέσω του οποίου θα παρασχεθούν, για ένα (1) έτος, υπηρεσίες υποστήριξης, από ομάδα τεχνικών SOC (Security Operation Center), με σκοπό την ανίχνευση κακόβουλου λογισμικού, την αντιμετώπιση περιστατικών ασφαλείας, την έρευνα ψηφιακής εγκληματολογίας και την ανάλυση εσωτερικών απειλών.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

   Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ) ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

   Ημερομηνία  :  19 Νοεμβρίου 2020

   Ημέρα             :  Πέμπτη

   Ώρα                  :  11:30

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

   Ημερομηνία   :   19 Νοεμβρίου 2020

   Ημέρα             :   Πέμπτη

   Ώρα                 :   12.00

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

   Βασιλίσσης Σοφίας 11, 106 71 Αθήνα, 3ος όροφος (αίθουσα 336) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

   Έξι (6) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV

 

   (48732000-8) Πακέτα λογισμικού ασφαλείας δεδομένων

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

   3140301001: «Αγορές λογισμικού υπολογιστών», η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Βουλής των Ελλήνων.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

   Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ύψους δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (14.400,00 €), δηλαδή συνολικής αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

   Σχετική η υπ’ αριθμ. 12209/8359/02.11.2020 (ΑΔΑ : 02-06ΡΧ) απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και η υπ’ αριθμ. 11721/8014/16.10.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του λογαριασμού 3140301001 με α/α υποχρ. 1579.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

   Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος, αρχής γενομένης από την ενεργοποίηση των αδειών λογισμικού.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

   NAI [Χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €) που αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ.]

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

   Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείται φόρος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

   Σύμβαση Προμηθειών

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

   Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Βουλής των Ελλήνων

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (καθώς και για άδειες εισόδου εκπροσώπων εταιριών για να παρευρεθούν κατά το άνοιγμα προσφορών)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-MAIL

Κωτούλας Κωνσταντίνος

210 3673147

kotoulas@parliament.gr

 

Μαγλαράς Αντώνης

2103673373

maglaras@parliament.gr

 

       

 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Σταύρος Ψαρουδάκης

2103692124

psaroudakis@parliament.gr

 

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

 

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

 

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ