Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την αναζήτηση αναδόχου εταιρίας εμπορίας πετρελαιοειδών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των κτιρίων της Βουλής επί των οδών Σέκερη 1Α και Αμαλίας 14, για ένα (1) έτος.

Η Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να προβεί στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των κτιρίων της επί των οδών Σέκερη 1Α και Αμαλίας 14, για ένα (1) έτος, σύμφωνα με όσα λεπτομερώς περιγράφονται στην από Μαρτίου 2012 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Προμηθειών της Βουλής, με κριτήριο κατακύρωσης το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά χιλιόλιτρο επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης τιμής χονδρικής πώλησης, κατά την ημερομηνία παράδοσης, από την αρμόδια κρατική Υπηρεσία,
 
κ α λ ε ί
 
όσες εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών (που είναι μέλη του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος) επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά, η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση:
 
«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»
 Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
Τμήμα Προμηθειών
 (Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 4431/3584/30.03.2012 απόφασης)
 
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασ. Σοφίας 11, (3ος όροφος), από τις 09.00 έως 13.00. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 9η Απριλίου 2012, ημέρα M. Δευτέρα.
 
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 10η Απριλίου 2012, ημέρα M. Τρίτη και ώρα 11.00, στο Γραφείο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Βουλής, επί της οδού Αμαλίας 22-24 (5ος όροφος), Αθήνα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τεχνική Περιγραφή και τους λοιπούς όρους της προμήθειας θα δίδονται στο τηλ. 210 369 2269 & στο fax 210 369 2120 (Τμήμα Προμηθειών).
 
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.
 
Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.
Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ