Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

*Αθήνα, Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου 2017*

*Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανανέωση των αδειών της υποδομής docusign-arxcosign για το χρονικό διάστημα από 01.01.2018 έως 31.12.2018.*

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

Η Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να προβεί στην ανανέωση των αδειών της υποδομής docusign-arxcosign, ήτοι : α) μία (1) συσκευή (server) ασφαλούς διάταξης CoSign Central, β) χίλιες οκτακόσιες (1.800) άδειες χρήσης για τη διαχείριση των ψηφιακών πιστοποιητικών/υπογραφών του προσωπικού της Βουλής και των μελών του Κοινοβουλίου, γ) λογισμικό λειτουργίας της συσκευής ασφαλούς διάταξης και σύνδεσής της με το περιβάλλον Microsoft SP, δ) εφαρμογή CoSign WebApp που παρέχει δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής οποιουδήποτε εγγράφου από οποιοδήποτε τόπο και από οποιαδήποτε συσκευή και ε) την 2η συσκευή ασφαλούς διάταξης CoSign 3U appliance (2nd appliance) και του λογισμικού CoSign HALB S/W Module (High Availability & Load Balancing για την υλοποίηση του περιβάλλοντος υψηλής διαθεσιμότητας, που έχει προμηθευτεί η Βουλή και μέσω της οποίας παρέχεται κεντρικοποιημένα η διαχείριση των ψηφιακών πιστοποιητικών και των ψηφιακών υπογραφών για το προσωπικό και τα μέλη του Κοινοβουλίου, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2018 έως και 31/12/2018, προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (22.147,50 €) πλέον ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Μέσω της ανανέωσης των αδειών θα παρέχονται υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης του κατασκευαστή διάρκειας ενός (1) έτους με δικαίωμα νέων εκδόσεων λογισμικού των προαναφερόμενων συστημάτων : I) Παροχή επιδιορθώσεων λογισμικού (patches), ενημερώσεων ασφαλείας (security updates) και αποκατάστασης λαθών (bugs) και II) Παροχή όλων των νέων εκδόσεων του λογισμικού (release & new versions).

   Μαζί με τις νέες εκδόσεις ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει : I) Σαφείς και γραπτές οδηγίες για τυχόν εγκατάσταση, παραμετροποίηση ή άλλη αλλαγή που θα δημιουργηθεί από τις νέες εκδόσεις, II) Εποπτεία της εγκατάστασης, παραμετροποίησης ή άλλης αλλαγής που θα δημιουργηθεί από τις νέες εκδόσεις, III) Διαρκή ενημέρωση αναφορικά με τον προγραμματισμό της κυκλοφορίας νέων εκδόσεων (road map) και IV) Διασφάλιση της καλής λειτουργίας του συστήματος.

κ α λ ε ί 

όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση :

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
Τμήμα Προμηθειών

(Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 14163/8678/01.12.2017 απόφασης – ΑΔΑ : 05-050B).

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασιλίσσης Σοφίας 11, (3ος όροφος), από τις 09:00 έως 13:30. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 14η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη Στην τιμή κάθε προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να αναφέρουν στα στοιχεία τους αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και αριθμό IBAN

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 15η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην αίθουσα 420 (4ος όροφος), Βασιλίσσης Σοφίας 11 Αθήνα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεχνική περιγραφή θα δίδονται στο τηλ. 210 367 3358 (Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών) και τους λοιπούς όρους της προμήθειας, θα δίδονται στο τηλ. 210 369 2124 & στο fax 210 369.2120 (Τμήμα Προμηθειών).

Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.

 

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

 

Επιστροφή