Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2018

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την υλοποίηση δύο πρόσθετων φιλοξενιών σχολείων στην Αθήνα, κατά τους μήνες Μάρτιο και Μάιο 2018

ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βασιλίσσης Σοφίας 11, 106 71 ΑΘΗΝΑ

Συνοπτικός Διαγωνισμός

για την υλοποίηση δύο πρόσθετων φιλοξενιών σχολείων στην Αθήνα, κατά τους μήνες Μάρτιο και Μάιο 2018.

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, προκειμένου να προβεί στην επιλογή αναδόχου για τις μετακινήσεις, τη διαμονή-σίτιση μαθητών που θα φιλοξενήσει στην Αθήνα, σύμφωνα με τις από 15.02.2018 τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών του Ιδρύματος της Βουλής, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,

Καλεί

όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού με βάση την από 15.02.2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας του Ιδρύματος της Βουλής, Βασιλίσσης Σοφίας 11, ημιώροφος, από ώρα 10:00 έως ώρα 14:00. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 14η Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Στην τιμή κάθε προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει στις 15 Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 (μεσημέρι) στο Μέγαρο Αρβανίτη, Βασιλίσσης Σοφίας 11, - ημιώροφος, Αθήνα, αίθουσα συσκέψεων, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία για το σύνολο των δραστηριοτήτων ή για μέρος αυτών, εάν υπάρχει σοβαρός λόγος.

Με τον ανάδοχο θα υπογραφεί σχετική σύμβαση, αφού προηγουμένως καταθέσει εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή άλλου πιστωτικού οργανισμού, ποσού 5% της συνολικής αξίας των προσφερομένων κατά περίπτωση υπηρεσιών.

Προσφορές στις οποίες δεν θα περιλαμβάνονται όλες οι αναφερόμενες κατηγορίες υπηρεσιών δεν θα γίνουν δεκτές.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210 3735236.

 Οι τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στην Ιστοσελίδα μας http://foundation.parliament.gr

 

Σχετικό έγγραφο 

 

Επιστροφή