Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2018

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια είκοσι χιλιάδων (20.000) δεσμίδων χάρτου Α4, βάρους 80 gsm, για τις ανάγκες του Κοινοβουλίου

Η Βουλή των Ελλήνων στα πλαίσια της προμήθειας είκοσι χιλιάδων (20.000) δεσμίδων χάρτου Α4, βάρους 80 gsm, για τις ανάγκες του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με όσα ακριβώς αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της Διεύθυνσης Εκδόσεων και Εκτυπώσεων της Βουλής, προϋπολογισθείσας δαπάνης εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €), πλέον ΦΠΑ, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,

 

                                          κ α λ ε ί

 

όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά, συνοδευόμενη από το Τ.Ε.Υ.Δ. (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης), στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

 Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
 Τμήμα Προμηθειών

 (Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ'  αριθμ.  14580/9088/27.11.2018, ΑΔΑ. 01 – 05ΙΕ απόφασης)

 

  Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, από τις 09.00 έως 14.00. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 10η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, και το αργότερο μέχρι ώρα 14.00΄(μεσημέρι). Στην τιμή κάθε προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

 

  Οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν στα στοιχεία τους αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και αριθμό ΙΒΑΝ, καθώς και να συμπεριλάβουν στον σφραγισμένο φάκελο αίτησης συμπληρωμένο το Τ.Ε.Υ.Δ. (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης).

 

  Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 11η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12.30΄(μεσημέρι) στο ισόγειο του κτηρίου της Βουλής επί της οδού Λένορμαν 218 (πρώην Καπνεργοστάσιο), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια θα δίδονται, για διαδικαστικά ζητήματα, στο τηλ. 210 3692123 και fax 210 3692120 (Τμήμα Προμηθειών), και για τεχνικά ζητήματα, θα δίδονται στα τηλ. 210 5102602, 210 5102014  (Διεύθυνση Εκδόσεων και Εκτυπώσεων της Βουλής).

 Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

 Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.

         Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

          Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές

 

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ