Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης χρωματισμών

Η Βουλή των Ελλήνων στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών ανακαίνισης χρωματισμών των γραφειακών χώρων των ορόφων 1ου , 2ου , 3ου , 4ου και 5ου του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων επί της Λεωφ. Αμαλίας 22-24 (2.500 τετρ.μ. περίπου) καθώς και του χώρου Α10 (80 τετρ.μ. περίπου) που βρίσκεται στο Α’ υπόγειο του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων επί της οδού Μητροπόλεως 1, σύμφωνα με όσα ακριβώς αναφέρονται στην από Ιουλίου 2017 τεχνική περιγραφή, γενικούς όρους και έντυπο οικονομικής προσφοράς της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής των Ελλήνων και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, 

 

κ α λ ε ί

                                                                                                                           

όσους επιθυμούν, να παραλαμβάνουν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής των Ελλήνων τα σχετικά έγγραφα ή να τα εκτυπώσουν επισκεπτόμενοι ηλεκτρονικά το Διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων και στη συνέχεια να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά, συνοδευόμενη από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

 Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

 Τμήμα Προμηθειών      

 Υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 11172/6813/25.09.2017 απόφασης, ΑΔΑ: 02-04ΤΜ.

 

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, από τις 09.00΄ έως 13.30΄. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 9η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι ώρα 13.00΄. Στην τιμή κάθε προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 10η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00’, στο γραφείο 514 που βρίσκεται στον 5ο όροφο του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων επί της Λεωφ. Αμαλίας 22-24, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια και εργασία θα δίδονται, για διαδικαστικά ζητήματα, στο τηλ. 210-369.2125 και fax 210-369.2120 (Τμήμα Προμηθειών), και για τεχνικά ζητήματα καθώς και για άδειες εισόδου εκπροσώπων εταιριών για να παρευρεθούν κατά το άνοιγμα προσφορών, θα δίδονται στα τηλ. 210-373.3509-10 & 3514 και fax 210-373.3500, που βρίσκεται στο Τμήμα Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής των Ελλήνων.

 

Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

 

Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δε μεταβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας. 

 

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

Επιστροφή