Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2017

Προμήθεια είκοσι τεσσάρων (24) μνημών, 32GB η καθεμία, με part number 647903R-B21 (HP 32GB 4Rx4 PC3L-10600L-9 Reman Kit), για την αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής διακομιστών blade servers, τύπου HP BL460c Gen 8, προκειμένου να επιτραπεί η αξιοποίηση και εγκατάσταση μεγαλύτερου αριθμού VM's καθώς και η αποδοτικότερη λειτουργία των υπαρχόντων

Η Βουλή των Ελλήνων στα πλαίσια της προμήθειας είκοσι τεσσάρων (24) μνημών, 32GB η καθεμία, με part number 647903R-B21 (HP 32GB 4Rx4 PC3L-10600L-9 Reman Kit), για την αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής διακομιστών blade servers, τύπου HP BL460c Gen 8, προκειμένου να επιτραπεί η αξιοποίηση και εγκατάσταση μεγαλύτερου αριθμού VM's καθώς και η αποδοτικότερη λειτουργία των υπαρχόντων, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,

                                                 κ α λ ε ί

 

όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά, συνοδευόμενη από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση:

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

 Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
 Τμήμα Προμηθειών

 (Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού της υπ'  αριθμ. 12694/7761/30.10.2017 (ΑΔΑ. 01-04Χ3) απόφασης.

   Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, από τις 09.00 έως 13.30. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 13η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα, και το αργότερο μέχρι ώρα 12.00΄(μεσημέρι). Στην τιμή κάθε προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

  Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να αναφέρουν στα στοιχεία τους αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και αριθμό IBAN.

  Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 14η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12.30΄(μεσημέρι) στο γραφείο 419Β, στον 4ο όροφο του Μεγάρου Αβανίτη (Βασ. Σοφίας 11) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

 Για την έκδοση των αντίστοιχων αδειών εισόδου στο Μέγαρο Αρβανίτη, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να στείλουν στο fax 210 3707161 τα ονοματεπώνυμα των εκπροσώπων τους.

 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια θα δίδονται, για διαδικαστικά ζητήματα, στο τηλ. 210 3692123 και fax 210 3692120 (Τμήμα Προμηθειών), και για τεχνικά ζητήματα, θα δίδονται στο τηλ. 210 3673215  και fax 210 3673110 (Τμήμα Υπολογιστικών Υποδομών και Δικτύων της Βουλής).

 Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

 Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.

 

         Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού  

Επιστροφή