Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2018

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ανανέωσης των αδειών και τεχνικής υποστήριξης των υφιστάμενων προϊόντων λογισμικού Oracle που αξιοποιεί η Βουλή των Ελλήνων (CPV: 79994000-8/003)

   Η Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο αναζήτησης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ανανέωσης των αδειών και τεχνικής υποστήριξης των υφιστάμενων προϊόντων λογισμικού Oracle που αξιοποιεί η Βουλή των Ελλήνων, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού της Συστήματος (Ο.Π.Σ.), για ένα (1) έτος, ήτοι από 01.01.2019 έως και 31.12.2019, σύμφωνα με όσα λεπτομερώς περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές - Απαιτήσεις - Λοιπούς Όρους της Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Βουλής, προϋπολογισθείσας δαπάνης πενήντα μίας χιλιάδων ευρώ (51.000,00 €), πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,

 

κ α λ ε ί

                                                                                                                           

   όσους επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά, η οποία θα αποτελείται από δύο (2) υποφακέλους: α) τον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς, και β) τον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς μαζί με το Τ.Ε.Υ.Δ. (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης), στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

 Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

 Τμήμα Προμηθειών      

 Υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 15894/9917/19.12.2018 απόφασης, ΑΔΑ: 06-05ΚΑ.

   Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, από ώρα 09:00 έως ώρα 14:00. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 8η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη, το αργότερο μέχρι ώρα 13:00. Στην τιμή κάθε προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

   Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 9η Ιανουαρίου  2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στην Αίθουσα 420 που βρίσκεται στον 4ο όροφο του Μεγάρου Αρβανίτη (Βασ. Σοφίας 11, Αθήνα), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχουν ενημερώσει για την έκδοση των σχετικών αδειών εισόδου.

   Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω θα δίδονται: για διαδικαστικά ζητήματα, στο τηλ. 210 - 369 2269 και fax 210 - 369 2120 (Τμήμα Προμηθειών), και για τεχνικά ζητήματα καθώς και για άδειες εισόδου εκπροσώπων εταιριών για να παρευρεθούν κατά το άνοιγμα προσφορών, στο τηλ. 210 - 367 3170 και fax 210 - 367 3157 (Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών).

 

Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

 

Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής δε μεταβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.

 

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ