Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2018

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών στο κτίριο της Βουλής των Ελλήνων, που βρίσκεται επί της οδού Λένορμαν 216-218 (πρώην Καπνεργοστάσιο)

Η Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο της αναζήτησης αναδόχου για την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών στο κτίριο της Βουλής των Ελλήνων, που βρίσκεται επί της οδού Λένορμαν 216-218 (πρώην Καπνεργοστάσιο), σύμφωνα με όσα λεπτομερώς περιγράφονται στην από Οκτωβρίου 2018 Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήματος Ηλεκτρολογίας - Μηχανολογίας της Βουλής, προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €), χωρίς το ΦΠΑ, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη συνολική κατ' αποκοπή τιμή),

κ α λ ε ί

όσους επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά, συνοδευόμενη από το Τ.Ε.Υ.Δ. (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης), στην ακόλουθη διεύθυνση:

                                                                                               

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

 Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

 Τμήμα Προμηθειών    

Υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 14875/9268/04.12.2018 – ΑΔΑ : 02-051Ρ 

Οι προσφορές θα κατατίθενται καθημερινά στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, από ώρα 09.00΄ έως ώρα 14.00΄. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 19η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη, το αργότερο μέχρι ώρα 11.00΄. Στην τιμή κάθε προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

 (κατεβάστε το έντυπο προσφοράς)

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν στα στοιχεία τους αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και αριθμό IBAN καθώς και να συμπεριλάβουν στον σφραγισμένο φάκελο αίτησης συμπληρωμένο το Τ.Ε.Υ.Δ.

 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 19η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στο γραφείο Μ60 που βρίσκεται στον Α’ ημιόροφο του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχουν ενημερώσει για την έκδοση των σχετικών αδειών εισόδου.

 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια και εργασία θα δίδονται, για διαδικαστικά ζητήματα, στο τηλ. 210-369.2269 και fax 210-369.2120 (Τμήμα Προμηθειών), και για τεχνικά ζητήματα καθώς και για άδειες εισόδου εκπροσώπων εταιριών για να παρευρεθούν κατά το άνοιγμα προσφορών, θα δίδονται στα τηλ. 210-370.7575 και fax 210-370.7080 (Τμήμα Ηλεκτρολογίας-Μηχανολογίας της Βουλής των Ελλήνων).

 

Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

 

Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δε μεταβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας. 

 

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ