Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 04 Απριλίου 2018

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την διαμόρφωση αποθηκευτικών χώρων (CPV: 45454100-5)

Η Βουλή των Ελλήνων στα πλαίσια προμήθειας υλικών και εκτέλεσης εργασιών συναρμολόγησης, τοποθέτησης και στερέωσης ερμαρίων και μεταλλικών συστημάτων αποθήκευσης ενδεικτικού τύπου Element στους χώρους Κ44α-Κ44β των Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών στο υπόγειο της πύλης 55 του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων (CPV: 45454100-5), σύμφωνα με όσα ακριβώς αναφέρονται στην από Φεβρουαρίου 2018 τεχνική περιγραφή, γενικούς όρους και έντυπο οικονομικής προσφοράς της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής των Ελλήνων, προϋπολογισθείσας δαπάνης τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (4.960,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, 

 

κ α λ ε ί

                                                                                                                           

όσους επιθυμούν, να παραλαμβάνουν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής των Ελλήνων τα σχετικά έγγραφα ή να τα εκτυπώσουν επισκεπτόμενοι ηλεκτρονικά το Διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων και στη συνέχεια να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά, συνοδευόμενη από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

 Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

 Τμήμα Προμηθειών      

 Υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 4839/3335/04.04.2018 απόφασης, ΑΔΑ:01-055Ι.

 

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, από ώρα 09.00΄ έως ώρα 14.00΄. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 23η Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι ώρα 14.00΄. Στην τιμή κάθε προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν στα στοιχεία τους αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και αριθμό IBAN καθώς και να συμπεριλάβουν στον σφραγισμένο φάκελο αίτησης συμπληρωμένο το Τ.Ε.Υ.Δ. (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)

 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 24η Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00’, στο γραφείο 512 που βρίσκεται στον 5ο όροφο του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων επί της Λεωφ. Αμαλίας 22-24, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχουν ενημερώσει για την έκδοση των σχετικών αδειών εισόδου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια και εργασία θα δίδονται, για διαδικαστικά ζητήματα, στο τηλ. 210-369.2125 και fax 210-369.2120 (Τμήμα Προμηθειών), και για τεχνικά ζητήματα καθώς και για άδειες εισόδου εκπροσώπων εταιριών για να παρευρεθούν κατά το άνοιγμα προσφορών, θα δίδονται στα τηλ. 210-373.3524-3517-3506 και fax 210-373.3500 (Τμήμα Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής των Ελλήνων).

 

Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

 

Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δε μεταβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας. 

 

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Επιστροφή