Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

*Αθήνα, Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017*

*Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επέκταση της άδειας χρήσης του υπάρχοντος συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας Netbackup της εταιρίας Veritas κατά 6ΤΒ front-end data καθώς και την συντήρηση και τεχνική υποστήριξή χρονικής διάρκειας ενός έτους.*

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ            ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Η Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να προβεί στην επέκταση άδειας χρήσης του υπάρχοντος συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας Netbackup της εταιρίας Veritas κατά 6ΤΒ front-end data, (NETBACKUP PLATFORM BASE COMPLETE ED XPLAT 1 FRONT END TB ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE QTY 0 to 10 GOV- License), με CPV : 48000000-8/001, προϋπολογισθείσας δαπάνης πενήντα μία χιλιάδες ευρώ (51.000,00 €) πλέον ΦΠΑ και την παροχή συντήρησης και τεχνικής υποστήριξής χρονικής διάρκειας ενός έτους, (ESSENTIAL 12 MONTHS INITIAL FOR NETBACKUP PLATFORM BASE COMPLETE ED XPLAT 1 FRONT END TB ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE QTY 0 to 10 GOV- Maintenance 1 YR), με CPV : 79994000-8/003, προϋπολογισθείσας δαπάνης οχτώ χιλιάδων εκατό ευρώ (8.100,00 €) πλέον ΦΠΑ, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,

κ α λ ε ί 

όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση :

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
Τμήμα Προμηθειών

(Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 14758/9071/13.12.2017 απόφασης – ΑΔΑ : 06-0510)

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασιλίσσης Σοφίας 11, (3ος όροφος), από τις 09.00 έως 13.30. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 08η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα. Στην τιμή κάθε προσφοράς, δεν θα συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 09η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, στην αίθουσα 420 (4ος όροφος), Βασιλίσσης Σοφίας 11 Αθήνα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Περισσότερες πληροφορίες θα δίδονται στο τηλ. 210 367 3387 (Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών) και στο τηλ. 210 369 2124 & στο fax 210 369.2120 (Τμήμα Προμηθειών).

Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.

 

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

 

Επιστροφή