Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2013

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανανέωση για δύο (2) χρόνια, των 1.300 αδειών χρήσης του λογισμικού προστασίας από ιούς, κακόβουλες επιθέσεις, και επιθέσεις μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να προβεί στην ανανέωση για δύο (2) χρόνια των 1.300 αδειών χρήσης του λογισμικού SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 PER USER RENWALL ESSENTIAL για την προστασία από ιούς, κακόβουλες επιθέσεις, και επιθέσεις μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
κ α λ ε ί 
όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά για δύο (2) χρόνια ανανέωσης του λογισμικού, η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση:
 
«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»
 
Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Τμήμα Προμηθειών
 
(Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 6567/4468/19.06.2013 απόφασης)
 
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασιλίσσης Σοφίας 11, (3ος όροφος), από τις 09.00 έως 13.00. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 25η Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη Στην τιμή κάθε προσφοράς, θα περιλαμβάνονται κρατήσεις 7,17% υπέρ ΤΑΥΒ και ΜΤΠΥ, όχι όμως και ο ΦΠΑ.
 
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 26η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στην αίθουσα 420 (4ος όροφος), Βασιλίσσης Σοφίας 11 Αθήνα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τεχνικής φύσεως ζητήματα, θα δίδονται στο τηλ. 210 367 3204 και τους λοιπούς όρους της προμήθειας, θα δίδονται στο τηλ. 210 369 2124 & στο fax 210 369.2120 (Τμήμα Προμηθειών).
 
Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.
 
Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.
 
Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
 
 
Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ