Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 26.06.2013

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την διαμόρφωση βοηθητικού χώρου στον μεσόροφο του Α΄ ορόφου του κτιρίου της Βουλής.

   Η Βουλή των Ελλήνων στα πλαίσια της αποξήλωσης πρόσθετου τοιχοπετάσματος μεικτής κατασκευής (σιδεριά - πλέγμα - ξύλινο πάνελ) και στη διαμόρφωση νέου κλειστού βοηθητικού χώρου, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Νομοθετικού Έργου στον μεσόροφο του Α΄ ορόφου του κτιρίου της Βουλής, σύμφωνα με όσα ακριβώς αναφέρονται στην από Μαΐου 2013 τεχνική περιγραφή, γενικούς όρους και τα συνημμένα σ’ αυτά σχέδια της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήματος Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
 
                                          κ α λ ε ί
όσους επιθυμούν, να παραλαμβάνουν την τεχνική περιγραφή, τους γενικούς όρους και τα σχέδια, που αφορούν στην εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας και εργασίας, από το Τμήμα Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής, που βρίσκεται στο γραφείο 510 στον 5ο όροφο του κτιρίου της Βουλής επί της οδού Αμαλίας 22-24, και στη συνέχεια να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά, συνοδευόμενη από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση:
 
«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»
 Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
 Τμήμα Προμηθειών
 (Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 6715/4560/25.06.2013 απόφασης)
 
  Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, από τις 09.00 έως 13.30. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 10η Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη, και το αργότερο μέχρι ώρα 12.00΄(μεσημέρι). Στην τιμή κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, όχι όμως και ο ΦΠΑ.
 
  Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 11η Ιουλίου 2013, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 12.30΄(μεσημέρι) στο Γραφείο 510 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήματος Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής, που βρίσκεται στον 5ο όροφο του κτιρίου της Βουλής επί της οδού Αμαλίας 22-24, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
 
 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια και εργασία θα δίδονται, για διαδικαστικά ζητήματα, στο τηλ. 210 3692125  και  fax 210 3692120 (Τμήμα Προμηθειών), και για τεχνικά ζητήματα, θα δίδονται στα τηλ. 210 3733502, 210 3733509 και fax 210 3733500 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής), που βρίσκεται στο γραφείο 510 στον 5ο όροφο του κτιρίου της Βουλής επί της οδού Αμαλίας 22-24.
 
Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.
 
Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.
Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ