Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2013

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού των χώρων του κτιρίου της Βουλής επί της οδού Θρασύλου 18, στην Πλάκα, όπου στεγάζεται το Νηπιαγωγείο του Βρεφονηπιακού Σταθμού της Βουλής, για δύο (2) έτη [η σύμβαση θα είναι διετής, με διάρκεια δέκα (10) μήνες ανά έτος].

 Η Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο της αναζήτησης αναδόχου για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού των χώρων του κτιρίου της Βουλής επί της οδού Θρασύλου 18, στην Πλάκα, όπου στεγάζεται το Νηπιαγωγείο του Βρεφονηπιακού Σταθμού της Βουλής, για δύο (2) έτη [η σύμβαση θα είναι διετής, με διάρκεια δέκα (10) μήνες ανά έτος], σύμφωνα με όσα λεπτομερώς περιγράφονται στην από 22.05.2013 τεχνική περιγραφή - προδιαγραφές του Βρεφονηπιακού Σταθμού της Βουλής, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
 
                                          κ α λ ε ί
 
όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά, συνοδευόμενη από αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην ακόλουθη διεύθυνση:
 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
 Τμήμα Προμηθειών
 (Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού της υπ'  αριθμ. 5978/4058/04.06.2013 απόφασης)
 
  Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, από τις 09.00 έως 13.30. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 14η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή, και το αργότερο μέχρι ώρα 12.00΄(μεσημέρι). Στην τιμή κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, όχι όμως και ο ΦΠΑ.
 
  Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την  17η Ιουνίου 2013, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ισογείου του κτηρίου της Βουλής επί της οδού Αμαλίας 22 – 24, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
 
 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανωτέρω εργασίες καθαρισμού θα δίδονται: για διαδικαστικά ζητήματα, στο τηλ. 210 369 2269 και fax 210 369 2120 (Τμήμα Προμηθειών), και για τεχνικά ζητήματα, θα δίδονται στο τηλ. 210 370 7188 και fax 210 370 7177 (Βρεφονηπιακός Σταθμός Βουλής).
 
 Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.
 
 Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.

Κατεβάστε τεχνική περιγραφή - προδιαγραφές

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ