Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια διακοσίων τμχ. αλεξίσφαιρων γιλέκων για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού της Υ.Α.Β.Ε.

Η Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο του ως άνω Συνοπτικού Διαγωνισμού

Κ α λ ε ί

όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν για την ανάδειξη αναδόχου, σύμφωνα με την οικεία Διακήρυξη, καταθέτοντας σφραγισμένη προσφορά, η οποία θα αποτελείται από δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους:

α) τον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και του Πίνακα Συμμόρφωσης μαζί με το Τ.Ε.Υ.Δ. (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) και την εγγυητική συμμετοχής και

β) τον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ                                                            

Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 11, 10671, Αθήνα (γραφείο 305)

Υπόψιν Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 8055/5498/01.07.2020 (ΑΔΑ: 05-06ΙΟ) απόφασης της Βουλής των Ελλήνων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  3/9/2020   

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής (Πρωτόκολλο), Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, καθημερινά από ώρα 09:00 έως 20:00, και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων (Μέρος Β’) και τον ν. 4412/2016 (εφαρμοζόμενο κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων – Μέρος Β’), όπως ισχύει.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προμήθεια διακοσίων (200) τμχ. αλεξίσφαιρων γιλέκων για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού της Υ.Α.Β.Ε.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ημερομηνία   :   3 Σεπτεμβρίου 2020

Ημέρα             :   Πέμπτη

Ώρα                 :   11:30 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία   :   3 Σεπτεμβρίου 2020

Ημέρα             :   Πέμπτη

Ώρα                 :   12:00 μεσημέρι.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Βασ. Σοφίας 11, τκ. 106 71 (Μέγαρο Αρβανίτη) στο 3ο όροφο, γρ. 336. Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Έξι (6) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

18110000-3/009 (Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

3120989001: «Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης».

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.

Σχετική η υπ’ αριθμ. 8055/5498/01.07.2020 (ΑΔΑ: 05-06ΙΟ) απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και η υπ’ αριθμ. 7270/4939/15.06.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΝΑΙ [Εννιακόσια ευρώ (900,00 €), που αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς τον ΦΠΑ].

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κατά την πληρωμή του αναδόχου θα παρακρατηθεί φόρος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013   

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Προμήθειας διακοσίων (200) τμχ. αλεξίσφαιρων γιλέκων

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Βασ. Σοφίας 2-4 (Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων).

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

 

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

 

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ