Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

"Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια τριάντα πέντε (35) σαρωτών ADF και δεκαπέντε (15) απλών σαρωτών, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Βουλής των Ελλήνων"

Η Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να προβεί στην Προμήθεια τριάντα πέντε (35) σαρωτών ADF και δεκαπέντε (15) απλών σαρωτών, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Βουλής των Ελλήνων, προϋπολογισθείσας δαπάνης δέκα χιλιάδων επτακοσίων δεκατριών ευρώ και εξήντα λεπτών (10.713,60€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Βουλής και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

κ α λ ε ί 

όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση :

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Τμήμα Προμηθειών

(Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 13665/8360/21.11.2017 απόφασης – ΑΔΑ : 03-0501).

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασιλίσσης Σοφίας 11, (3ος όροφος), από τις 09:00 έως 13:30. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 11η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα. Στην τιμή κάθε προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να αναφέρουν στα στοιχεία τους αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και αριθμό IBAN

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 12η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στην αίθουσα 420 (4ος όροφος), Βασιλίσσης Σοφίας 11 Αθήνα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές θα δίδονται στα τηλ. 210 367 3181 & 210 367 3387  και φαξ 210 367 3212 (Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών) και τους λοιπούς όρους της προμήθειας, θα δίδονται στο τηλ. 210 369 2269 & στο fax 210 369 2120 (Τμήμα Προμηθειών).

Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.

 

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Επιστροφή
 
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε πως θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως επισκέπτης στο δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων. Επιλέγοντας «Συμφωνώ», αποδέχεστε να λαμβάνετε όλα τα cookies (λειτουργικότητας και στατιστικών). Διαβάστε για τη πολιτική μας για τα cookies και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.