Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

*Αθήνα, Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019*

*Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια με Εγκατάσταση, Προσαρμογή, Παραμετροποίηση Λογισμικού για την Διαχείριση του Ψηφιακού Οπτικοακουστικού Παραδοτέου (video) της Βουλής των Ελλήνων.*

 

 

Ημερομηνία 20/03/2019

Η Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο του ως άνω Συνοπτικού Διαγωνισμού

Κ α λ ε ί

όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν για την ανάδειξη αναδόχου, σύμφωνα με την οικεία Διακήρυξη, καταθέτοντας σφραγισμένη προσφορά, η οποία θα αποτελείται από δύο (2) σφραγισμένους υποφάκελους:

α) τον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς μαζί με το Τ.Ε.Υ.Δ. (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) και την εγγυητική συμμετοχής και

β) τον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 11, 10671, Αθήνα (γραφείο 305)

Υπόψιν Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 4615/2341/19.03.2019 – ΑΔΑ : 06-05Ρ5 απόφασης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Παρασκευή 5 Απριλίου 2019

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής (Πρωτόκολλο), Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, καθημερινά από ώρα 09:00 έως 20:00, και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

   Βουλή των Ελλήνων

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

   Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων (Μέρος Β’) και τον ν. 4412/2016 (εφαρμοζόμενου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων), όπως ισχύει.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

   Προμήθεια με εγκατάσταση, προσαρμογή, παραμετροποίηση λογισμικού για την διαχείριση του ψηφιακού οπτικοακουστικού παραδοτέου (video) της Βουλής των Ελλήνων.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

   Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την τιμή

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ) ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

   Ημερομηνία  :  05 Απριλίου 2019

   Ημέρα             :  Παρασκευή

   Ώρα                  :  11:30

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

   Ημερομηνία   :   05 Απριλίου 2019

   Ημέρα             :   Παρασκευή

   Ώρα                 :   12.00

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

   Βασιλίσσης Σοφίας 11, 106 71, Αθήνα, 4ος όροφος (αιθ. 420). Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

   Έξι (6) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV

   48000000-8/009 (Εφαρμογές λογισμικού)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

   3140301001: «Αγορές λογισμικού υπολογιστών», η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Βουλής των Ελλήνων.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

   Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ύψους δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (14.400,00 €), δηλαδή συνολικής αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

   Σχετική η υπ’ αριθμ. 4615/2341/19.03.2019 – ΑΔΑ : 06-05Ρ5 απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και η υπ’ αριθμ. 4269/2122/06.03.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του λογαριασμού 3140301001 με α/α υποχρ. 635.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τρείς (3) μήνες για την υλοποίηση του Έργου μετά την παρέλευση των οποίων προβλέπεται ετήσια περίοδος δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

   NAI [Χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €) που αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ.]

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

   Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείται φόρος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

   Σύμβαση Προμηθειών

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

   Τηλεοπτικός και Ραδιοφωνικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-MAIL

Δημήτρης Γαλάνης

210 3708183

dgalanis@parliament.gr

Θεοδόσιος Καλαμπαλίκης

210 3707875

th.kalampalikis@parliament.gr

Ελένη Βουτσινά

2103707159

evoutsina@parliament.gr

 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Σταύρος Ψαρουδάκης

2103692124

psaroudakis@parliament.gr

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

 

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

 

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ