Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

*Αθήνα, Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017*

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση / παραμετροποίηση ενός (1) αποθηκευτικού συστήματος (storage).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ               ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση / παραμετροποίηση ενός (1) αποθηκευτικού συστήματος (storage) για την αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας (backup) των συστημάτων της, προϋπολογισθείσας δαπάνης δεκατέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (14.600,00 €) πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια του εξοπλισμού και τετρακόσια ευρώ (400,00 €) πλέον ΦΠΑ για τις υπηρεσίες εγκατάστασης / παραμετροποίησης του εξοπλισμού, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

κ α λ ε ί 

όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση :

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Τμήμα Προμηθειών

(Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 12442/7605/20.10.2017 απόφασης – ΑΔΑ : 01-04YP).

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασιλίσσης Σοφίας 11, (3ος όροφος), από τις 09:00 έως 13:30. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 06η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα Στην τιμή κάθε προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να αναφέρουν στα στοιχεία τους αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και αριθμό IBAN

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 07η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στην αίθουσα 420 (4ος όροφος), Βασιλίσσης Σοφίας 11 Αθήνα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεχνική περιγραφή θα δίδονται στο τηλ. 210 367 3215 (Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών) και τους λοιπούς όρους της προμήθειας, θα δίδονται στο τηλ. 210 369 2124 & στο fax 210 369.2120 (Τμήμα Προμηθειών).

Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.

 

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Επιστροφή