Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

*Αθήνα, Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017*

*Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ανανέωσης των αδειών και τεχνικής υποστήριξης των υφιστάμενων προϊόντων λογισμικού Oracle που αξιοποιεί η Βουλή των Ελλήνων για τις ανάγκες λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού της Συστήματος.*

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να προβεί στην επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ανανέωσης των αδειών και τεχνικής υποστήριξης των υφιστάμενων προϊόντων λογισμικού Oracle, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2018 έως και 31/12/2018, με CPV : 79994000-8/003, σύμφωνα με τις Tεχνικές Aπαιτήσεις της Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Βουλής, προϋπολογισθείσας δαπάνης πενήντα μία χιλιάδες ευρώ (51.000,00 €) πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

κ α λ ε ί 

όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση :

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
Τμήμα Προμηθειών

(Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 14968/9185/18.12.2017 απόφασης – ΑΔΑ : 02-0514)

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασιλίσσης Σοφίας 11, (3ος όροφος), από τις 09.00 έως 13.30. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 09η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη Στην τιμή κάθε προσφοράς, δεν θα συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 10η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στην αίθουσα 420 (4ος όροφος), Βασιλίσσης Σοφίας 11 Αθήνα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Περισσότερες πληροφορίες θα δίδονται στο τηλ. 210 367 3176 (Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών και στο τηλ. 210 369 2124 & στο fax 210 369.2120 (Τμήμα Προμηθειών).

Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.

 

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

 





Επιστροφή