Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την κατασκευή και εγκατάσταση λεκανών συλλογής διαρροών

Η Βουλή των Ελλήνων στα πλαίσια της προμήθειας υλικών και εκτέλεσης εργασιών κατασκευής και εγκατάστασης λεκανών συλλογής διαρροών στο Σταθμό Οχημάτων της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με όσα ακριβώς αναφέρονται στην από Ιουνίου 2017 τεχνική περιγραφή, γενικούς όρους, έντυπο οικονομικής προσφοράς και σχέδιο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Ηλεκτρολογίας – Μηχανολογίας της Βουλής και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, 

κ α λ ε ί

                                                                                                                           

όσους επιθυμούν, να παραλαμβάνουν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ηλεκτρολογίας – Μηχανολογίας της Βουλής των Ελλήνων τα σχετικά έγγραφα ή να τα εκτυπώσουν επισκεπτόμενοι ηλεκτρονικά το Διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων και στη συνέχεια να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά, συνοδευόμενη από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

 Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

 Τμήμα Προμηθειών      

 Υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 8410/5214/03.07.2017 απόφασης, ΑΔΑ: 04-04Ν4.

 

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, από τις 09.00΄ έως 13.30΄. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 17η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι ώρα 12.00΄. Στην τιμή κάθε προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 17η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00’, στο γραφείο 511 που βρίσκεται στον 5ο όροφο του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων επί της Λεωφ. Αμαλίας 22-24, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια και εργασία θα δίδονται, για διαδικαστικά ζητήματα, στο τηλ. 210-369.2125 και fax 210-369.2120 (Τμήμα Προμηθειών), και για τεχνικά ζητήματα καθώς και για άδειες εισόδου εκπροσώπων εταιριών για να παρευρεθούν κατά το άνοιγμα προσφορών, θα δίδονται στα τηλ. 210-373.3514 και 210-370.7652 και fax 210-370.7080, που βρίσκεται στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας – Μηχανολογίας της Βουλής των Ελλήνων.

 

Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

 

Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δε μεταβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας. 

 

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

Επιστροφή