Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2013

Πρόχειρος Διαγωνισμός για τηνπρομήθεια και εγκατάσταση έξι (6) κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου, στα γραφεία Μ1 - 6, 128, 140, 146, 167Α και 209 - ΜΒ1 στο Μέγαρο της Βουλής.

Η Βουλή των Ελλήνων στα πλαίσια της προμήθειας και εγκατάστασης έξι (6) κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου, στα γραφεία Μ1 - 6, 128, 140, 146, 167Α και 209 - ΜΒ1 στο Μέγαρο της Βουλής, σύμφωνα με όσα ακριβώς αναφέρονται στην από Ιούνιο 2013 τεχνική περιγραφή και γενικούς όρους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήματος Ηλεκτρολογίας - Μηχανολογίας της Βουλής, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
 
                                          κ α λ ε ί
 
όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά, συνοδευόμενη από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση:
«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»
 Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
 Τμήμα Προμηθειών
 (Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού της υπ'  αριθμ. 6714/4559/25.06.2013 απόφασης)
 
 Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, από τις 09.00 έως 13.30. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 2η Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη, και το αργότερο μέχρι ώρα 12.00΄(μεσημέρι). Στην τιμή κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, όχι όμως και ο ΦΠΑ.
  Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 3η Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12.30΄(μεσημέρι) στον 5ο όροφο του κτηρίου της Βουλής επί της οδού Αμαλίας 22 – 24, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ανωτέρω έργο θα δίδονται, για διαδικαστικά ζητήματα, στο τηλ. 210 3692123 και fax 210 3692120 (Τμήμα Προμηθειών), και για τεχνικά ζητήματα, θα δίδονται στα τηλ. 210 3707575, 210 3733514, 210 3733523 και fax 210 3707080 (Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήματος Ηλεκτρολογίας - Μηχανολογίας της Βουλής).
 Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.
 Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.
 
                                     Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού     
              Κατεβάστε την τεχνική περιγραφή, γενικούς όρους και το έντυπο οικονομικής προσφοράς
                                    Κατεβάστε την απόφαση ανάθεσης
Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ