Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Προσκλήσεις Υποβολής Προσφοράς

Αθήνα, 27/01/2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών επανορθωτικής συντήρησης και για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και επέκτασης της λειτουργικότητας εφαρμογών του ΟΠΣ της Βουλής.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

                                                                                                                     10.01.2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών επανορθωτικής συντήρησης και για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και επέκτασης της λειτουργικότητας εφαρμογών του ΟΠΣ της Βουλής.

 

Η Βουλή των Ελλήνων πρόκειται να αναθέσει την προμήθεια / εκτέλεση εργασιών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η Βουλή των Ελλήνων προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς :

  1. NETWIND Α.Ε.

Λεωφόρος Κων. Τσαλδάρη 59-61, Πολύγωνο 11363

  1. RAZOR TECHNOLOGY AND CONSULTING MON. ΕΠΕ

Δουκίσσης Πλακεντίας 94 και Αλωπεκής 2, Χαλάνδρι Αθήνα 15234

  1. COGNITERA Α.Ε.

Περισσού 157, Νέα Χαλκηδόνα Αθήνα 14343

να υποβάλoυν προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια/ εκτέλεση εργασιών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τη σχετική προσφορά τους μέσω email.

Σε κάθε περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να αναφέρει τα εξής:

Χρόνος ισχύος προσφοράς, χρόνος παράδοσης και χρόνος εγγύησης (εφόσον απαιτείται).

Δεν αξιολογούνται προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση που κατά την ανωτέρω προθεσμία υποβολής προσφορών, δεν υποβληθεί καμία προσφορά, η παρούσα πρόσκληση επαναλαμβάνεται, καθώς η προθεσμία υποβολής προσφορών θα τεθεί σε χρονικό διάστημα που θα ορίσει η ίδια η υπηρεσία με νεότερη πρόσκλησή της.

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του αιτήματος της υπηρεσίας. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την υπηρεσία.

Στις προσφορές που θα κατατεθούν, θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ο χρόνος ισχύος τους. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται ο χρόνος ισχύος τους, οι προσφορές ισχύουν για σαράντα πέντε (45) ημέρες από την παραλαβή τους από την ΒτΕ.

Τον ανάδοχο τον βαρύνει η παρακράτηση υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, (παρ. 3 άρθρου 350 του ν. 4412/2016) όπως ισχύει.

 

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ