Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

ΑΘΗΝΑ, 29-10-2020

Διαβούλευση του τεύχους διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού, με ενσωματωμένες τις τεχνικές προδιαγραφές, για το έργο με τίτλο «Ψηφιοποίηση τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων»

Σας γνωρίζουμε ότι από τις 29 Οκτωβρίου 2020 και για 20 ημέρες βρίσκεται αναρτημένη στο ΕΣΗΔΗΣ η διαβούλευση του τεύχους διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Ψηφιοποίηση τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων», με τον μοναδικό κωδικό 20DIAB000014011. Με τον κωδικό αυτό και μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας του ΕΣΗΔΗΣ:

Διαβούλευση του τεύχους διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ)

μπορεί να γίνει η αναζήτηση του τεύχους διακήρυξης στο οποίο έχουν ενσωματωθεί οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς επίσης και η υποβολή/καταχώρηση σχολίων

 

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ