Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017

∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης εκτυπώσεων - Managed Print Services - για την κάλυψη των αναγκών της Βουλής των Ελλήνων

1. Η Βουλή των Ελλήνων, προκηρύσσει Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών του Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης  εκτυπώσεων - Managed Print Services - για την κάλυψη των αναγκών της Βουλής των Ελλήνων.

2. Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να κάνουν λήψη των Προδιαγραφών & Απαιτήσεων και του εντύπου Δημόσιας Διαβούλευσης.

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ηµερομηνία ανάρτησης.

4. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους µέχρι την 31η Ιουλίου 2017 και ώρα 14:00, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: konida@parliament.gr & papakyritsis@parliament.gr, και θα μπορούν να πάρουν πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 367 3358-9 & φαξ 210 367 3157.

5. Η Βουλή των Ελλήνων δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή υποψηφίων.

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Ανοικτός Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης  εκτυπώσεων - Managed Print Services - για την κάλυψη των αναγκών της Βουλής των Ελλήνων, προϋπολογισθείσας δαπάνης ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (1.178.000,00 €), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

1. Έντυπο Διαβούλευσης Active Computer Systems SA

2. Έντυπο Διαβούλευσης Infolex A.E.

3. Έντυπο Διαβούλευσης Konica Minolta Business Solutions Greece SA

4. Έντυπο Διαβούλευσης Xerox Hellas SA

5. Έντυπο Διαβούλευσης ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ-ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Απαντήσεις σε δημόσια διαβούλευση για MPS

(αφορά τις παρατηρήσεις 8, 9, 12, 27, 29, 33, 55, 79, 80, 81 και 93 και την προσθήκη πίνακα με τις εκτυπώσεις ανά κατηγορία/τύπο μηχανήματος)

Από την Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ