Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

*Αθήνα, Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018*

*Παράταση μέχρι την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών για το Έργο “Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού / Βουλευτών και Μισθοδοσίας”, για την κάλυψη αναγκών της Βουλής των Ελλήνων.

Τεχνικές Προδιαγραφές με ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης.

Αποτελέσματα Διαβούλευσης

NETBULL ΕΠΕ

OPEN TECHNOLOGIES SERVICES

QUALITY & RELIABILITY A.E.

SINGULAR LOGIC

SOLUTIONS HELLAS

1. Η Βουλή των Ελλήνων, προκηρύσσει Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών για το Έργο “Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού / Βουλευτών και Μισθοδοσίας”.

2. Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να κάνουν λήψη του εντύπου Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών και του εντύπου Δημόσιας Διαβούλευσης.

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης.

4. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους µέχρι την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση : arvanitou@parliament.gr και konida@parliament.gr και g.leventakis@parliament.gr και θα μπορούν να πάρουν πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 367 3178 και 210 367 3359 και 210 367 3144.

5. Η Βουλή των Ελλήνων δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή υποψηφίων.

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί ανοιχτή διαδικασία σύναψης σύμβασης άνω των ορίων για την Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού / Βουλευτών και Μισθοδοσίας” για την κάλυψη αναγκών της Βουλής των Ελλήνων, προϋπολογισθείσας δαπάνης διακοσίων σαράντα οχτώ χιλιάδων ευρώ (248.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

 

Από την Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ