Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2018

Διενέργεια Δηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2018 για την κάλυψη των αναγκών της Βουλής των Ελλήνων

1. Η Βουλή των Ελλήνων, προκηρύσσει Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών του Ανοικτού Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2018 για την κάλυψη των αναγκών της Βουλής των Ελλήνων.

 2. Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να κάνουν λήψη των Προδιαγραφών & Απαιτήσεων και του εντύπου Δημόσιας Διαβούλευσης.

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ηµερομηνία ανάρτησης.

4. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους µέχρι και την 20η Ιουνίου 2017 και ώρα 14:00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tm.kathariotitas@parliament.gr,, και θα μπορούν να πάρουν πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 3707193 & φαξ 210 3707247.

5. Η Βουλή των Ελλήνων δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή υποψηφίων.

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Ανοικτός Δημόσιος Συνοπτικός Διαγωνισμός για την  Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2018 για την κάλυψη των αναγκών της Βουλής των Ελλήνων,  προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ και εξήντα λεπτών (20.850,60 €), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

      Από την Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

----------------------------------

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών                 

             Τμήμα Καθαριότητας                                   

               Τηλ. 210 3707193   

                Fax 210 3707247  

21/06/2018

Σας ενημερώνω ότι από διενέργεια Δημόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2018 για την κάλυψη των αναγκών της Βουλής των Ελλήνων το Τμήμα Καθαριότητας δεν έλαβε καμία πρόταση από κανένα ενδιαφερόμενο.

 

                                                                                                                                   Ο Προϊστάμενος   

 

                                                                                                                                   Ιωάννης Βιδάκης

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ