Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

*Αθήνα, Τρίτη 27 Ιουνίου 2017*

*∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια- εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενιαίου συνεδριακού συστήματος (μικροφωνικό σύστημα και σύστημα εγγραφής ομιλητών- ηλεκτρονικής ψηφοφορίας) στην Αίθουσα Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και πενταετή συντήρηση - τεχνική υποστήριξή του, μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας*

 

1. Η Βουλή των Ελλήνων, προκηρύσσει Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών της ανοιχτής διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την προμήθεια - εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενιαίου συνεδριακού συστήματος (μικροφωνικό σύστημα και σύστημα εγγραφής ομιλητών- ηλεκτρονικής ψηφοφορίας) στην Αίθουσα Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και πενταετή συντήρηση- τεχνική υποστήριξή του, μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας

2. Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να κάνουν λήψη των Προδιαγραφών, των Απαιτήσεων και του εντύπου Δημόσιας Διαβούλευσης.

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ηµερομηνία ανάρτησης.

4. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους µέχρι την Τετάρτη 12 Ιουλίου και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mech-elec@parliament.gr, και θα μπορούν να πάρουν πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 370 7575.

5. Η Βουλή των Ελλήνων δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή υποψηφίων.

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί ανοιχτή διαδικασία σύναψης σύμβασης άνω των ορίων για την προμήθεια - εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενιαίου συνεδριακού συστήματος (μικροφωνικό σύστημα και σύστημα εγγραφής ομιλητών- ηλεκτρονικής ψηφοφορίας) στην Αίθουσα Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και πενταετή συντήρηση - τεχνική υποστήριξή του, μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης επτακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (744.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

1. Έντυπο Διαβούλευσης TELMACO A.E.

2. Έντυπο Διαβούλευσης SIMON TECHNOLOGIES A.E.

3. Προδιαγραφές - Ειδική Συγγραφή Υπ[οχρεώσεων μετά από Δημόσια Διαβούλευση

4. Απαιτήσεις Πληροφοριίες

 

 

Από την Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ