Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

*Αθήνα, Τρίτη 27 Ιουνίου 2017*

*∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια- εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενιαίου συνεδριακού συστήματος (μικροφωνικό σύστημα και σύστημα εγγραφής ομιλητών- ηλεκτρονικής ψηφοφορίας) στην Αίθουσα Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και πενταετή συντήρηση - τεχνική υποστήριξή του, μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας*

 

1. Η Βουλή των Ελλήνων, προκηρύσσει Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών της ανοιχτής διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την προμήθεια - εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενιαίου συνεδριακού συστήματος (μικροφωνικό σύστημα και σύστημα εγγραφής ομιλητών- ηλεκτρονικής ψηφοφορίας) στην Αίθουσα Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και πενταετή συντήρηση- τεχνική υποστήριξή του, μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας

2. Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να κάνουν λήψη των Προδιαγραφών, των Απαιτήσεων και του εντύπου Δημόσιας Διαβούλευσης.

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ηµερομηνία ανάρτησης.

4. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους µέχρι την Τετάρτη 12 Ιουλίου και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mech-elec@parliament.gr, και θα μπορούν να πάρουν πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 370 7575.

5. Η Βουλή των Ελλήνων δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή υποψηφίων.

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί ανοιχτή διαδικασία σύναψης σύμβασης άνω των ορίων για την προμήθεια - εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενιαίου συνεδριακού συστήματος (μικροφωνικό σύστημα και σύστημα εγγραφής ομιλητών- ηλεκτρονικής ψηφοφορίας) στην Αίθουσα Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και πενταετή συντήρηση - τεχνική υποστήριξή του, μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης επτακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (744.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

1. Έντυπο Διαβούλευσης TELMACO A.E.

2. Έντυπο Διαβούλευσης SIMON TECHNOLOGIES A.E.

3. Προδιαγραφές - Ειδική Συγγραφή Υπ[οχρεώσεων μετά από Δημόσια Διαβούλευση

4. Απαιτήσεις Πληροφοριίες

 

 

Από την Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Επιστροφή
 
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε πως θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως επισκέπτης στο δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων. Επιλέγοντας «Συμφωνώ», αποδέχεστε να λαμβάνετε όλα τα cookies (λειτουργικότητας και στατιστικών). Διαβάστε για τη πολιτική μας για τα cookies και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.