Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Πέμπτη 26 Μαϊου 2016

∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια νέου κεντρικού συστήματος αποθήκευσης (storage), καθώς και υπηρεσιών εγκατάστασης εκπαίδευσης και μετάπτωσης των δεδομένων στο νέο σύστημα.

Η Βουλή των Ελλήνων, προκηρύσσει Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια νέου κεντρικού συστήματος αποθήκευσης (storage), καθώς και υπηρεσιών εγκατάστασης εκπαίδευσης και μετάπτωσης των δεδομένων στο νέο σύστημα.

2. Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να κάνουν λήψη των Τεχνικών Προδιαγραφών και του εντύπου Δημόσιας Διαβούλευσης.

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δέκα εργάσιμες (10) ημέρες από την ηµέρα ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση διαμόρφωσης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσµα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαµορφωµένες για πέντε (5) επιπλέον εργάσιμες ηµέρες.

4. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους µέχρι την Παρασκευή 22 Απριλίου τ.ε. και ώρα 15:00 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: konida@parliament.gr, papakyritsis@parliament.gr και θα μπορούν να πάρουν πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 3673156, 210 3673359 και 210 3673358 αντίστοιχα.

5. Η Βουλή των Ελλήνων δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προμηθευτών.

6. Με την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός για την προµήθεια νέου κεντρικού συστήματος αποθήκευσης (storage), καθώς και υπηρεσιών εγκατάστασης εκπαίδευσης και μετάπτωσης των δεδομένων στο νέο σύστημα.

Από την Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

 

Ή Βουλή θα προκηρύξει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προµήθεια κεντρικού συστήματος αποθήκευσης (storage), καθώς και υπηρεσιών εγκατάστασης εκπαίδευσης και μετάπτωσης των δεδομένων στο νέο σύστημα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές έχουν επικαιροποιηθεί κατόπιν Δημόσιας Διαβούλευσης.

 

Ερωτήματα Διαβούλευσης                                                                                      

1. Έντυπο DELL S.A.

2. Έντυπο Fujitsu Technology Solutions S.A 

3. Έντυπο IBM Ελλάς Α.Ε.

4. Έντυπο ΜΤΙ Systems

5.  Performance Technologies Α.Ε.

Απαντήσεις επί των παρατηρήσεων των ενδιαφερόμενων εταιρειών                   

 

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ