Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, Σάββατο 22 Αυγούστου 2020

∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών /Όρων Διακήρυξης για την Προμήθεια, Εγκατάσταση, Διαμόρφωση, Ολοκλήρωση, δοκιμή, θέση σε λειτουργία, εγγύηση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ενός «Σύγχρονου Συστήματος - Ολοκληρωμένης και Ενιαίας – διαχείρισης εισερχομένων/ εξερχομένων προσώπων και οχημάτων στα κτήρια της Βουλής των Ελλήνων»

1. Η Βουλή των Ελλήνων, προκηρύσσει Δημόσια Ανοιχτή Διαβούλευση μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων, των Τεχνικών Προδιαγραφών/ Όρων της Διακύρηξης, του Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για την Προμήθεια, Εγκατάσταση, Διαμόρφωση, Ολοκλήρωση, δοκιμή, θέση σε λειτουργία, εγγύηση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ενός «Σύγχρονου Συστήματος  - Ολοκληρωμένης και Ενιαίας – διαχείρισης εισερχομένων/ εξερχομένων προσώπων και οχημάτων στα κτήρια της Βουλής των Ελλήνων», συνολικού προϋπολογισμού οχτακοσίων έξι χιλιάδων ευρώ (806.000€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

2. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αποτυπωθεί στο επισυναπτόμενο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών οι τεχνικές απαιτήσεις/προδιαγραφές της επικείμενης προμήθειας, οι οποίες δύναται να μεταβληθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης. Ομοίως, στο επισυναπτόμενο αρχείο Γενικοί Όροι Διακήρυξης προς Δημόσια Διαβούλευση, τίθενται απαιτήσεις αναφορικά με τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής της επικείμενης Διακήρυξης, το χρονικό διάστημα υποβολής προσφορών εκ μέρους των οικονομικών φορέων,  την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, κ.α.

Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να κάνουν λήψη των Προδιαγραφών & Απαιτήσεων, Γενικών Όρων της Διακήρυξης και του εντύπου Δημόσιας Διαβούλευσης.

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ημέρες.

4. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους µέχρι την 7η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση parking@parliament.gr

5. Η Βουλή των Ελλήνων, δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειμενικά κριτήρια με γνώμονα τη βέλτιστη ικανοποίηση των τεχνικών απαιτήσεων/προδιαγραφών που έχουν τεθεί, αλλά και την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ευρύτητας συμμετοχής και του υγιούς ανταγωνισμού.

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΟΝΕΧ ΤΕCHNOLOGY SYSTEMS & BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ SPACE HELLAS A.Ε.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

Απο τη Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ