Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2012

«Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού σε ευρώ, για την προμήθεια και την εγκατάσταση εκδοτικού εξοπλισμού και λογισμικού ψηφιακής παραγωγής.»

Η Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο της αναζήτησης αναδόχου για την προμήθεια και την εγκατάσταση εκδοτικού εξοπλισμού και λογισμικού ψηφιακής παραγωγής, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, 
 
κ α λ ε ί
όσους επιθυμούν, να παραλαμβάνουν τη σχετική προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού (υπ’ αριθμ. 13237/9117/31.10.2012 απόφαση), που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση του εν λόγω εξοπλισμού, από το Τμήμα Προμηθειών της Βουλής (Βασ. Σοφίας 11, 5ος όροφος, Γραφείο 517), και στη συνέχεια να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά, η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση:
«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
Τμήμα Προμηθειών
 Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας του  Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 13237/9117/31.10.2012 προκήρυξης»
Επισημαίνεται ότι οι παραλήπτες της Προκήρυξης πρέπει να προσκομίζουν εξουσιοδότηση της επιχείρησης που εκπροσωπούν και υποχρεούνται να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η αρμόδια υπηρεσία να έχει στη διάθεσή της πλήρη καταγραφή όσων παρέλαβαν την Προκήρυξη για την αποστολή πρόσθετων εγγράφων, μεταβολών ή διευκρινήσεων.
          Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, από τις 09.00 έως τις 13.30. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 8η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. Στην τιμή κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, όχι όμως και ο ΦΠΑ.
          Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, που θα γίνει την 9η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στην Αίθουσα 420 του Μεγάρου Αρβανίτη (4ος όροφος), που βρίσκεται επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 11, Αθήνα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
          Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού θα δίδονται, για διαδικαστικά ζητήματα στο τηλ. 210 369 2269 και fax 210 369 2120 (Τμήμα Προμηθειών της Βουλής), και για τεχνικά ζητήματα στο τηλ. 210 514 4769 και fax 210 51 0 2010 (Δ/νση Εκδόσεων και Εκτυπώσεων της Βουλής).
          Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.
          Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.
Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

                            ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
Επιστροφή