Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2011

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΑΙΘΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΠΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ στο κτίριο της Βουλής επί της οδού Λένορμαν 218


ΠΡΟΣΟΧΗ: Νέα Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού
(
Ανακοίνωση Νέας Ημερομηνίας
)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
1. Η Βουλή των Ελλήνων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΑΙΘΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΠΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ στο κτίριο της Βουλής επί της οδού Λένορμαν 218, με προϋπολογισμό 1.540.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 1.216.210,46ΕΥΡΩ, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
 
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) μετά από συνεννόηση στο τηλέφωνο 210-3733517, μέχρι τις 15/12/2011. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου (Β).
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-3733517, FAX επικοινωνίας 210-3733500, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Λαγάνη Ελένη.
 
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20/12/2011, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10π.μ., από Επιτροπή που θα συστήσει η Αρμόδια Αρχή, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Βουλής, Λ. Αμαλίας 22-24, Αθήνα με το σύστημα υποβολής προσφορών «με επιμέρους ποσοστά εκπτώσεως» του άρθρου 6 του Ν3669/2008.
 
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 2η έως και 4η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, για εργοληπτικές επιχειρήσεις με έδρα εντός του Νομού του έργου και εφόσον ανήκουν στην 2η έως και 3η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ,  για εργοληπτικές επιχειρήσεις με έδρα εκτός του Νομού του έργου, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
 
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 24.324 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/09).
 
6. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Βουλής και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.
 
7. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
 
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή Εποπτείας Έργων Βουλής. 
 
9. Τέλος σας γνωρίζουμε ότι το κείμενο της περίληψης της διακήρυξης της δημοπρασίας δημοσιεύεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Βουλής των Ελλήνων: www.hellenicparliament.gr στην ενότητα Διακηρύξεις Διαγωνισμών.

Απόφαση: Έγκριση Αποτελέσματος Δημοπρασίας
Επιστροφή