Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

*Αθήνα, Τρίτη 01 Αυγούστου 2017*

*Προκήρυξη για την ανάδειξη Αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης με τίτλο «προμήθεια- εγκατάσταση ενιαίου συνεδριακού συστήματος (μικροφωνικό σύστημα και σύστημα εγγραφής ομιλητών - ηλεκτρονικής ψηφοφορίας) στην Αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και πενταετή συντήρηση- τεχνική υποστήριξή του μετά τη λήξη της τριετούς περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.*

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

 

 •  Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάδειξη Αναδόχου που θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει ενιαίο συνεδριακό σύστημα (μικροφωνικό σύστημα και σύστημα εγγραφής ομιλητών- ηλεκτρονικής ψηφοφορίας) στην Αίθουσα Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων και θα παρέχει υπηρεσίες συντήρησης - τεχνικής υποστήριξής για πέντε (5) χρόνια, μετά τη λήξη της τριετούς περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.

Επίσης, περιλαμβάνονται, η αποξήλωση υφιστάμενων συστημάτων που αντικαθίστανται, η διασύνδεση του νέου συστήματος με τα παραμένοντα συστήματα της Αίθουσας, η εκπαίδευση προσωπικού και η παραμετροποίηση, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία του νέου συστήματος.

Κατά τα λοιπά, ο Ανάδοχος δεσμεύεται να παρέχει το σύνολο των ανωτέρω υπηρεσιών σύμφωνα με το Παράρτημα Ι  – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης, σελ. 43 της προκήρυξης του παρόντος διαγωνισμού.

 • Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για τη σύναψη της ως άνω Σύμβασης ανέρχεται σε εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000,00 €), πλέον ΦΠΑ : εκατόν σαράντα τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (144.000,00 €). Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
 • Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 07 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:30. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Γραμματείας της ΒτΕ, Βασιλίσσης. Σοφίας 11, 3ος όροφος, Τ.Κ 106 71, Αθήνα, Υπεύθυνη: κα Φωτεινή Σφέτσιου (τηλ: +30 210 3692128,  fax: +30 210 3692130). Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με το νόμιμο εκπρόσωπο τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, επίσης και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών. Όσες προσφορές υποβληθούν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, θα ληφθούν υπόψη μόνον εάν έχουν παραληφθεί από τη Γραμματεία της Βουλής των Ελλήνων (Πρωτόκολλο) μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.
 •  Η αποσφράγιση προσφορών θα γίνει την 08 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, στην αίθουσα 420 (4ος όροφος), Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 11, Αθήνα 106 71.
 •  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης έχουν :

1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε :

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια Σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους, που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.

 • Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €), που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς τον ΦΠΑ.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

 • Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

 • Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει ακολούθως :

Το 92 % του συμβατικού τιμήματος με την παράδοση του όλου συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία και με την υπογραφή του σχετικού πρακτικού όπως προβλέπεται στο Άρθρο 12, παρ. 12.2. της Προκήρυξης.

Το 8 % του συμβατικού τιμήματος μετά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας σε είκοσι ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις (ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ) και με την υπογραφή σχετικών πρακτικών από την επιτροπή παραλαβής.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της σύμβασης βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Βουλής των Ελλήνων.

 • Η διακήρυξη εστάλη στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017.
 • Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για πάσης φύσεως τεχνικά ζητήματα δίδονται από το Τμήμα Ηλεκτρολογίας – Μηχανολογίας της Βουλής, κ.κ. Παναγιώτη Πολυχρονόπουλο και Νικόλαο Ευθυμιάτο στο τηλέφωνο 210 370 7575, Email :

mech-elec@parliament.gr και για τη διακήρυξη δίδονται από το Τμήμα Προμηθειών της Βουλής, κ. Σταύρος Ψαρουδάκης στο τηλ. : +30 210 369 2124, fax : +30 210 369 2120, Email : promithies@parliament.gr .

 • Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: Τρίτη 01 Αυγούστου 2017

Προκήρυξη Διαγωνισμού         Έντυπο ΕΕΕΣ          Έντυπο Δήλωσης Εμπιστευτικότητας 

Link EEEΣ      Προκήρυξη Διαγωνισμού σε Word

Επιστροφή