Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

ΑΘΗΝΑ , 31-5-2021

Yποέργο 4: «Ενεργειακή αναβάθμιση φωτισμού στο εσωτερικό του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων» Της πράξης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων» (MIS 5027217)

Η Βουλή των Ελλήνων/Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προκηρύσσει ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό (2/2021) για την ανάθεση του υποέργου α/α 4 «Ενεργειακή αναβάθμιση φωτισμού στο εσωτερικό του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων» της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων» (MIS 5027217), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με προϋπολογισμό 590.643,00 €  (με ΦΠΑ).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ