Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2021

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια διακοσίων ογδόντα (280) επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) για την κάλυψη των αναγκών της Βουλής των Ελλήνων.

Η Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο του ως άνω Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Κ α λ ε ί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να συμμετάσχουν στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια διακοσίων ογδόντα (280) επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) για την κάλυψη των αναγκών  της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 1445/1169/02.02.2021 (ΑΔΑ: 09-0713) Διακήρυξης.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 108229,1

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

 Βουλή των Ελλήνων

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 Ανοικτός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων και τον ν. 4412/2016 (εφαρμοζόμενο κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων), όπως ισχύει.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 Προμήθεια διακοσίων ογδόντα (280) επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) για την κάλυψη των αναγκών  της Βουλής των Ελλήνων.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

 Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ημερομηνία   : 27/04/2021

Ημέρα             :  Τρίτη

Ώρα                 :  23:59

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία   :  29/04/2021

Ημέρα             :  Πέμπτη

Ώρα                 :   12:00

 

ΣΥΣΤΗΜΑ

 Χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 Έξι (6) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV

 (30213300-8) Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

 3120301001: «Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού», η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Βουλής των Ελλήνων.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 Διακόσιες επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ (207.200,00 €), ήτοι συνολική εκτιμώμενη αξία διακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οκτώ ευρώ (256.928,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 Σχετική η υπ’ αριθμ. 1445/1169/02.02.2021 (ΑΔΑ: 09-0713) απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και η υπ' αριθμ. 12288/8407/04.11.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Βουλής των Ελλήνων, Ειδικός Φορέας: 1003-201-0000000, Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδων (Α.Λ.Ε.): 3120301001 οικονομικού έτους 2020, με α/α υποχρ. 1666 και την υπ' αριθμ. 633/506/20.01.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Βουλής των Ελλήνων, Ειδικός Φορέας: 1003-201-0000000, Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδων (Α.Λ.Ε.): 3120301001 οικονομικού έτους 2021, με α/α υποχρ. 151 και την υπ' αριθμ. 332/228/15.01.2021  απόφαση μαζικής ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

ΟΧΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε σαράντα (40) ημέρες  από την ημερομηνία υπογραφής της.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 ΝΑΙ [τέσσερις χιλιάδες εκατόν σαράντα τέσσερα ευρώ (4.144,00 €), που αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς τον ΦΠΑ]

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 Κατά την πληρωμή του αναδόχου θα παρακρατηθεί φόρος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 Σύμβαση Προμηθειών

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 Στους χώρους αποθήκευσης των κτιρίων της Βουλής των Ελλήνων κατόπιν υποδείξεως της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής.

Αρμόδιοι για πληροφορίες τεχνικής φύσεως

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-MAIL

Παξινού Αικατερίνη

210 3673181

paxinou@parliament.gr

Κωτούλας Κωνσταντίνος

210 3673147

kotoulas@parliament.gr

Νικολογιάννης Κωνσταντίνος

210 3673141

k.nikologiannis@parliament.gr

Αρμόδιο για διαδικαστικά ζητήματα

Σκανδαλάκης Αντώνιος

210 3692125

a.skandalakis@parliament.gr

Αντωνίου Μαρία

210 3692484

m.antoniou@parliament.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο(URL)

https://www.promitheus.gov.gr/ 

Τόπος υποβολής προσφορών

 

Ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

 

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ