Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 24-4-2020

Προμήθεια συστημάτων ρομποτικής εικονοληψίας για τον Τηλεοπτικό και Ραδιοφωνικό Σταθμό της Βουλής των Ελλήνων

Η Βουλή των Ελλήνων/Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προκηρύσσει ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό (2/2020) για την ανάθεση του έργου: «Προμήθεια συστημάτων ρομποτικής εικονοληψίας για τον Τηλεοπτικό και Ραδιοφωνικό Σταθμό της Βουλής των Ελλήνων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με προϋπολογισμό 806.000,00 €  (με ΦΠΑ).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ