Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

ΑΘΗΝΑ , 31-5-2021

Υποέργο 2: «Αποπεράτωση του διατηρητέου κτηρίου επί της οδού Φιλελλήνων 23» Της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση και διαρρύθμιση του διατηρητέου κτηρίου επί της οδού Φιλελλήνων 23»

Η Βουλή των Ελλήνων/Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (3/2021) για την ανάθεση του Υποέργου 2: «Αποπεράτωση του διατηρητέου κτηρίου επί της οδού Φιλελλήνων 23» της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση και διαρρύθμιση του διατηρητέου κτηρίου επί της οδού Φιλελλήνων 23» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με προϋπολογισμό 6.187.600,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

 

Ανακοίνωση 1:

Το τηλέφωνο επικοινωνίας του κου Δημ. Δέτση είναι 210 3733512 και όχι το εκ παραδρομής 2103703512 (άρθρο 2 παράγραφος 2).

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε και με την Γραμματεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στα τηλ. 2103733803 και 2103733517.

 

Ανακοίνωση 2:

Ανάρτηση Απαντήσεων επί των διευκρινιστικών ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ για το διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 181346,  Υποέργο 2 «Αποπεράτωση του διατηρητέου κτηρίου επί της οδού Φιλελλήνων 23» (MIS 5010831) της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση και διαρρύθμιση του διατηρητέου κτηρίου επί της οδού Φιλελλήνων 23

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ