Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, Τετάρτη 04 Δεκεμβρίου 2013

Ορθή Επανάληψη της διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού σε ευρώ, για τη σύναψη σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Βουλής των Ελλήνων».Η Βουλή των Ελλήνων διενεργεί διεθνή τακτικό ανοικτό διαγωνισμό με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΒτΕ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά,
κ α λ ε ί,
όσους επιθυμούν, να παραλαμβάνουν την υπ’ αριθμ. 11563/7706/29.11.2013 Ορθή Επανάληψη της υπ’ αριθμ. 9915/6689/17.10.2013 διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΒτΕ, από το Τμήμα Προμηθειών της Βουλής (Βασ. Σοφίας 11, 5ος όροφος, Γραφείο 517), και στη συνέχεια να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά, η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση:
«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
Τμήμα Προμηθειών
 Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας της υπ’ αριθμ. 11563/7706/29.11.2013 Ορθής Επανάληψης της υπ’ αριθμ. 9915/6689/17.10.2013 διακήρυξης»
Επισημαίνεται ότι οι παραλήπτες της διακήρυξης πρέπει να προσκομίζουν εξουσιοδότηση της επιχείρησης που εκπροσωπούν και υποχρεούνται να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η αρμόδια υπηρεσία να έχει στη διάθεσή της πλήρη καταγραφή όσων παρέλαβαν την διακήρυξη για την αποστολή πρόσθετων εγγράφων, μεταβολών ή διευκρινήσεων.
   Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Λεωφ. Βασιλίσσης. Σοφίας 11, 3ος όροφος, από τις 09.00 έως τις 13.30. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 13:30. Στην τιμή κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, όχι όμως και ο ΦΠΑ.
 Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, που θα γίνει την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 11:00, στην αίθουσα 420 του Μεγάρου Αρβανίτη, που βρίσκεται επί της Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 11, Αθήνα. Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
   Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για πάσης φύσεως τεχνικά ζητήματα δίδονται από τη Δ/νση Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Βουλής, κα Αλεξάνδρα Κονίδα στα τηλέφωνα 210 3673359, 210 3673361 και 210 3673169, Email : konida@parliament.gr fax : +30 2103692120, Email : psaroudakis@parliament.gr και για τη διακήρυξη δίδονται από το Τμήμα Προμηθειών της Βουλής,κ. Σταύρος Ψαρουδάκης στο τηλ. : +30 2103692124,
   Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.
 
Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
Επιστροφή