Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα 21-4-2021

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Ολοκληρωμένη Ψηφιακή Διαχείριση Υλικού»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Βουλή των Ελλήνων/Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προκηρύσσει ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό (1/2021) για το υποέργο α/α 1: «Ολοκληρωμένη Ψηφιακή Διαχείριση Υλικού» της πράξης: «Ψηφιοποίηση τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων» (MIS 5070807), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, με προϋπολογισμό 1.927.587,00 Ευρώ πλέον  ΦΠΑ 24% 462.620,88 Ευρώ, ήτοι συνολικός προϋπολογισμός: 2.390.207,88€.

Προσοχή: Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών παρατείνεται έως τις 15.06.2021 και ώρα 15:00:00. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Προσοχή: Αναρτήθηκαν Απαντήσεις – Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ