Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 02/03/2021

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την επέκταση των αδειών χρήσης του υπάρχοντος συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας Netbackup της εταιρίας Veritas κατά 35ΤΒ front-end data, καθώς και απόκτηση δικαιώματος πρόσβασης σε υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, για την κάλυψη των αναγκών της Βουλής των Ελλήνων

Η Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο του ως άνω Ανοικτού Διαγωνισμού

Κ α λ ε ί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να συμμετάσχουν στην ανάδειξη αναδόχου για την επέκταση των αδειών χρήσης του υπάρχοντος συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας Netbackup της εταιρίας Veritas κατά 35ΤΒ front-end data, καθώς και απόκτηση δικαιώματος πρόσβασης σε υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, για την κάλυψη των αναγκών της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 1765/1389/09.02.2021 (ΑΔΑ:08-0714) Διακήρυξης.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 107036.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Βουλή των Ελλήνων

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ανοικτός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων και τον ν. 4412/2016 (εφαρμοζόμενο κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων), όπως ισχύει.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Επέκταση των αδειών χρήσης του υπάρχοντος συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας Netbackup της εταιρίας Veritas κατά 35ΤΒ front-end data, καθώς και απόκτηση δικαιώματος πρόσβασης σε υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, για την κάλυψη των αναγκών της Βουλής των Ελλήνων

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ημερομηνία   : 22/03/2021

Ημέρα             :  Δευτέρα

Ώρα                 :  23:59

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία   :  23/03/2021

Ημέρα             : Τρίτη

Ώρα                 :   12:00

 

ΣΥΣΤΗΜΑ

Χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Έξι (6) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV

(48000000-8/001)

Λογισμικό και άδειες χρήσης αυτού

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

3140301001: «Αγορές λογισμικού υπολογιστών», η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Βουλής των Ελλήνων.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ογδόντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια έξι ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (84.506,86 €), πλέον ΦΠΑ 24%. ήτοι συνολική εκτιμώμενη αξία εκατόν τέσσερις χιλιάδες επτακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (104.788,51 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 Σχετικές η υπ'αριθμ. 12212/8361/02.11.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Βουλής των Ελλήνων, Ειδικός Φορέας: 1003-201-0000000, Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδων (Α.Λ.Ε.): 3140301001 οικονομικού έτους 2020, με α/α υποχρ. 1660, η υπ'αριθμ. 636/509/20.01.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Βουλής των Ελλήνων, Ειδικός Φορέας: 1003-201-0000000, Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδων (Α.Λ.Ε.): 3140301001 οικονομικού έτους 2021, με α/α υποχρ. 150, καθώς και η υπ'αριθμ. 313/209/15.01.2021  απόφαση μαζικής ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

ΟΧΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες  από την ημερομηνία υπογραφής της.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 ΝΑΙ [Χίλια εξακόσια ενενήντα ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά (1.690,14 €), που αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς τον ΦΠΑ]

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 Κατά την πληρωμή του αναδόχου θα παρακρατηθεί φόρος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Προμηθειών

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στο κτίριο της Βουλής των Ελλήνων επί της οδού Σέκερη 1Α, 3ός όροφος - Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Βουλής - και σε χώρο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

 

Αρμόδιοι για πληροφορίες τεχνικής φύσεως

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-MAIL

Αγγελάκης Εμμανουήλ

 

2103673387

amanos@parliament.gr

Λιώλης Πύρρος

2103673204

p.liolis@parliament.gr

Αρμόδιος για διαδικαστικά ζητήματα

Παπαχριστοδούλου Αναστάσιος

2103692269

t.papachristodoulou@parliament.gr

 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο(URL)

https://www.promitheus.gov.gr/ 

Τόπος υποβολής προσφορών

Ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι & Ια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚOY ΙΙ

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ