Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013

Ορθή Επανάληψη της Διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού σε ευρώ, για την προμήθεια και την εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες της Βουλής των Ελλήνων.


Η Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο της αναζήτησης αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες της Βουλής των Ελλήνων, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή.
 
κ α λ ε ί,
 
όσους επιθυμούν, να παραλαμβάνουν την υπ’ αριθμ. 11325/7559/25.11.2013 Ορθή Επανάληψη της υπ’ αριθμ. 9561/6458/04.10.2013 διακήρυξης  ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση του εν λόγω εξοπλισμού, από το Τμήμα Προμηθειών της Βουλής (Βασ. Σοφίας 11, 5ος όροφος, Γραφείο 517), και στη συνέχεια να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά, η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση:
«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
Τμήμα Προμηθειών
 Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 11325/7559/25.11.2013 Ορθής Επανάληψης της υπ’ αριθμ. 9561/6458/04.10.2013 διακήρυξης.
Επισημαίνεται ότι οι παραλήπτες της Διακήρυξης πρέπει να προσκομίζουν εξουσιοδότηση της επιχείρησης που εκπροσωπούν και υποχρεούνται να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η αρμόδια υπηρεσία να έχει στη διάθεσή της πλήρη καταγραφή όσων παρέλαβαν την Διακήρυξη για την αποστολή πρόσθετων εγγράφων, μεταβολών ή διευκρινήσεων.
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, από τις 09.00 έως τις 13.30. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 20 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30. Στην τιμή κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, όχι όμως και ο ΦΠΑ.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, που θα γίνει την 21 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στην αίθουσα 420 του Μεγάρου Αρβανίτη, που βρίσκεται επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 11, Αθήνα. Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται από το Τμήμα Προμηθειών της Βουλής στο τηλ. : +30 2103692124, fax : +30 2103692120, κ. Σταύρος Ψαρουδάκης και για πάσης φύσεως τεχνικά ζητήματα δίδονται από το Τμήμα Υπολογιστικών Συστημάτων & Δικτύων της Βουλής στο τηλ. +30 2103673358, fax : +30 2103673157, κ. Νικόλαος Παπακυρίτσης.
Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.
 
Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
 
 
Επιστροφή