Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Διενέργεια Ανοικτού Τακτικού Δημόσιου Διαγωνισμού (αριθ. Διακήρυξης 2/2013)

Διενέργεια  Ανοικτού Τακτικού Δημόσιου Διαγωνισμού (αριθ. Διακήρυξης 2/2013):
«Διερεύνηση της αντίληψης των Δημοσίων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη για θέματα ισότητας των φύλων και μελέτη για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας».
Ο παρών Ανοικτός Τακτικός Δημόσιος Διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του υποέργου 1 «Διερεύνηση της αντίληψης των Δημοσίων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη για θέματα ισότητας των φύλων και μελέτη για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας» της Οριζόντιας Πράξης «Υποστήριξη της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές» με κωδικό ΟΠΣ 365220, η οποία υλοποιείται από την Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων (ΥΕΕΠ). Π/Υ 180.000,00 € πλέον ΦΠΑ, διάρκεια έργου δώδεκα (12) μήνες.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 7/11/2013

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
Επιστροφή