Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 6/3/2020

Αποκατάσταση-Επανάχρηση Κτηρίου Μπενακείου Βιβλιοθήκης

Η Βουλή των Ελλήνων/Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προκηρύσσει ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό (1/2020) για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση-Επανάχρηση Κτηρίου Μπενακείου Βιβλιοθήκης» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με προϋπολογισμό 9.735.200,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Προσοχή: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών παρατείνεται έως τις 5-6-2020. Για περισσοτερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε στη σελίδα του έργου στον παρακάτω σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ