Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 19/06/2020

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια τριάντα δύο χιλιάδων (32.000) δεσμίδων χάρτου Α4 για την κάλυψη των αναγκών της Βουλής των Ελλήνων.

 

Η Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο του ως άνω Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού

Κ α λ ε ί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να συμμετάσχουν στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια τριάντα δύο χιλιάδων (32.000) δεσμίδων χάρτου Α4 για την κάλυψη των αναγκών της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 6041/4172/2105.2020 (ΑΔΑ:08-06ΗΗ) Διακήρυξης.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 93322.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Βουλή των Ελλήνων

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ανοικτός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων και τον ν. 4412/2016 (εφαρμοζόμενο κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων), όπως ισχύει.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προμήθεια τριάντα δύο χιλιάδων (32.000) δεσμίδων χάρτου Α4 για την κάλυψη των αναγκών  της Βουλής των Ελλήνων.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ημερομηνία   : 30/06/2020

Ημέρα             :  Τρίτη

Ώρα                 :  23:59

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία   :  02/07/2020

Ημέρα             :  Πέμπτη

Ώρα                 :   12:00

 

ΣΥΣΤΗΜΑ

Χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Έξι (6) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV

(30197630-1/001) Χαρτί Α4 σε δεσμίδες των 500 φύλλων.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

2410201001: «Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού», η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Βουλής των Ελλήνων.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολική εκτιμώμενη αξία εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες  ευρώ (124.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 Σχετική η υπ’ αριθμ. 6041/4172/21.05.2020 (ΑΔΑ:08-06ΗΗ) απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και η υπ'αριθμ. 1761/1260/30.01.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Βουλής των Ελλήνων, Ειδικός Φορέας: 1003-201-0000000, Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδων (Α.Λ.Ε.): 2410201001 οικονομικού έτους 2020, με α/α υποχρ. 414 και η υπ'αριθμ. 20273/11706/10.12.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Βουλής των Ελλήνων, Ειδικός Φορέας: 1003-201-0000000, Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδων (Α.Λ.Ε.): 2410201001 οικονομικού έτους 2019, με α/α υποχρ. 1917 και την υπ'αριθμ. 1240/822/23.01.2020  απόφαση μαζικής ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

ΟΧΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες  από την ημερομηνία υπογραφής της.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 ΝΑΙ [Δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €), που αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς τον ΦΠΑ]

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 Κατά την πληρωμή του αναδόχου θα παρακρατηθεί φόρος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Προμηθειών

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στους χώρους αποθήκευσης των κτηρίων της Βουλής των Ελλήνων κατόπιν υποδείξεως της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής.

 

 

 

 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-MAIL

Νικήτας Νικόλαος

Αναγνωστόπουλος Σπυρίδων

2105102014

2105102017

n.nikitas@parliament.gr

sp.anagnostopoulos@parliament.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Γιούλη Αθανασία

Αντωνίου Μαρία

2103692122

2103692484

nansygiouli@parliament.gr

m.antoniou@parliament.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο(URL)

https://www.promitheus.gov.gr/ 

Τόπος υποβολής προσφορών

Ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

 

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ