Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Ανακοινώσεις

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2017

Ανακοίνωση Διενέργειας δημόσιας κλήρωσης επιλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Επεμβάσεις βελτίωσης και ενίσχυσης της κατασκευής κάλυψης της αίθουσας της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

Διενέργειας δημόσιας κλήρωσης επιλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:

 

«Επεμβάσεις βελτίωσης και ενίσχυσης της κατασκευής κάλυψης

 της αίθουσας της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων

 

 

Κατόπιν της με αριθμό πρωτοκόλλου 8403/5210/03.07.2017 Επιστολής Γενικού Γραμματέα Βουλής των Ελλήνων,  ανακοινώνεται ότι:

 Στις 5 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Βουλής, Λ. Αμαλίας 22-24, 5ος όροφος, θα διεξαχθεί η κλήρωση για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής διεξαγωγής του Διαγωνισμού της 18/7/2017, που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Επεμβάσεις βελτίωσης και ενίσχυσης της κατασκευής κάλυψης της αίθουσας της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων».

Η ανωτέρω διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα:

  1. Στο άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011), όπως ισχύει.
  2. Στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016), όπως ισχύει.
  3. Στην Υ.Α. με αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4.11.2011
  4. Στην Υ.Α. με αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4.11.2011
  5. Στην εγκύκλιο με αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 23243/23.11.2011
  6. Στην Υ.Α. με αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.9.2012

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ