ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Νόμος
Υπουργείο
Οικονομικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Αριθμός Φεκ
47 Α'/04.04.2017
Αριθμός Νόμου
4465
Φάση Επεξεργασίας
Ολοκλήρωση
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
04/04/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
08/03/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ϞΘ'
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf 
Ημ. Ψήφισης των άρθρων
29/03/2017
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf 
Ημ. Ψήφισης
29/03/2017
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 958/135 10.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποιείται και συμπληρώνεται το Παράρτημα 2 της απο 26-3-2009 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος ''Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος'', του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΔ), του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία ''Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος'' του ν.π.ι.δ. με την επωνυμία ''Εθνική Λυρική Σκηνή'' της Α.Ε. με την επωνυμία ''Ολυμπιακά Ακίνητα'' και της Α.Ε. με την επωνυμία ''Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου''.
 • Αρ. Τροπολογίας: 959/136 10.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2667/1998, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής για τα διαιώματα του ανθρώπου (ΕΕΔΑ).
 • Αρ. Τροπολογίας: 968/138 14.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση εκ νέου κάτα δώδεκα 12 και επιπλέον μήνες μέχρι 30/12/2017, της προθεσμίας αναστολής κυρώσεων και τυχόν πρωτοκόλλων κατεδάφισης για τις υφιστάμενες κατασκευές κατά μήκος της οδού ''Ακτή Κουμουνδούρου'' του Δήμου Πειραιώς.
 • Αρ. Τροπολογίας: 970/139 14.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων όσον αφορά στις προϋποθέσεις χορήγησης αναβολής της συζήτησης σε δίκες ενώπιον διοικητικών, πολιτικών δικαστηρίων και ΣτΕ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 973/140 15.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 'Εκτακτη εισφορά στις αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες
 • Αρ. Τροπολογίας: 974/141 15.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις ζητημάτων Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
 • Αρ. Τροπολογίας: 980/142 16.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ ν. 4172/2013) σχετικά με τις τράπεζες, τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 981/143 16.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 16 του ν.27/1975.
 • Αρ. Τροπολογίας: 983/145 22.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αναπληρωτών εκπαιδευτικών
 • Αρ. Τροπολογίας: 988/146 27.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων και επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 989/147 27.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν: α. τη παροχή δυνατότητας ίδρυσης οργανωμένων αγορών χονδρικής πώλησης νωπών αγροτικών προϊόντων σε όλες τις περιφέρειες της επικράτειας από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και β. την άρση της αποκλειστικότητας της Κεντρικής Λαχαναγοράς Πατρών για διενέργεια χονδρικής πώλησης νωπών αγροτικών προϊόντων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 994/152 28.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παραχώρηση ποσοστού συγκυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου επί ακινήτου προς το Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.).
 • Αρ. Τροπολογίας: 997/155 28.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις για τα Τέλη Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 998/156 29.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση διαδικασίας για την υλοποίηση των συμφωνιών για τα προγράμματα συμπαραγωγής και συνδιαφήμισης στα οποία συμμετέχει ο ΕΟΤ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 999/157 29.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
 • Αρ. Τροπολογίας: 1000/158 29.3.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1.Προβλέπεται η δυνατότητα κάλυψης, από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της προβλεπόμενης στη σύμβαση παραχώρησης του Έργου "Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου "Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη"" δαπάνης, η οποία προκαλείται από την υποχρέωση του Δημοσίου για την επιδότηση λειτουργίας και την πρόσθετη επιδότηση λειτουργίας του παραχωρησιούχου. 2.Προβλέπεται η χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων του Υπουργείου Τουρισμού για την κατάρτιση και μετεκπαίδευση εργαζομένων και ανέργων από το εθνικό σκέλος του Π.Δ.Ε. των ετών 2017,2018 και 2019. 3.α.Ρυθμίζονται θέματα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων. β.Καθορίζεται η χρηματοδότηση για την υλοποίηση και τον έλεγχο των προαναφερθέντων εθνικών προγραμμάτων. κ.α.


Επιστροφή