Η Βουλή

Κανονισμός της Βουλής

• Kατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής, Μέρος Α (με ενσωματωμένες τις νέες ρυθμίσεις που έγιναν με τις από 14.4.2010 (ΦΕΚ 57 Α'/20.4.2010) και 16.07.2010(ΦΕΚ 139 Α'/10.8.2010) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Kατεβάστε τις ρυθμίσεις του Κανονισμού της Βουλής, Μέρος Α, που έγιναν με τις από 16.5.2011 (ΦΕΚ 119 Α'/25.5.2011) και 15.12.2011 (ΦΕΚ 272 Α'/31.12.2011) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Κατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής Μέρος Β, ΦΕΚ 51/Α/97, όπως ισχύει (σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που εισήχθησαν με το ΦΕΚ 276 Α΄/16.12.2013)Πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερες τροποποιήσεις με τα ΦΕΚ 267/Α/24-12-2014, ΦΕΚ 144/Α/10-11-2015, ΦΕΚ 67/Α/18-04-2016, ΦΕΚ 122/Α/30-06-2016ΦΕΚ 146/Α/05-08-2016ΦΕΚ 3/Α/20-01-2017, ΦΕΚ 92/Α/26-06-2017 , ΦΕΚ 101/Α/25-07-2017ΦΕΚ 194/Α/15-12-2017ΦΕΚ 128/Α/16-7-2018, ΦΕΚ 18/Α/8-2-2019 και ΦΕΚ 37/Α/4-3-2019

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)

 

'Αρθρo 97:Διάρκεια των αγoρεύσεων στην καταρχήν συζήτηση

*1. Στην καταρχήν συζήτηση νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου η διάρκεια των αγορεύσεων δεν μπορεί να υπερβεί:
α) τα επτά (7) λεπτά της ώρας για τους Βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών.
β) τα δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας για τους εισηγητές και τους ειδικούς αγορητές και τα δώδεκα (12) λεπτά της ώρας για τους αναπληρωτές εκπροσώπους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων.
*2. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, η διάρκεια αγόρευσης των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων δεν μπορεί να υπερβεί τα δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας και των Υπουργών τα δέκα (10) λεπτά της ώρας.
*3. Η διάρκεια αγόρευσης δεν μπορεί να υπερβεί τα είκοσι (20) λεπτά της ώρας για τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, οι οποίες έχουν δύναμη τουλάχιστον ίση με το ένα έκτο (1/6) του όλου αριθμού των Βουλευτών, και τα δεκαοκτώ (18) λεπτά της ώρας για τους αρμόδιους Υπουργούς. Εάν ζητήσει το λόγο Υφυπουργός του ίδιου Υπουργείου, δικαιούται το μισό χρόνο ομιλίας του αρμόδιου Υπουργού.
**4. Oι Yπoυργoί και oι Πρόεδρoι των Koινoβoυλευτικών Oμάδων πέρα από τo χρόνo των πρoηγoύμενων παραγράφων ακoύγoνται όπoτε ζητήσoυν τo λόγo για πέντε (5) λεπτά της ώρας την πρώτη φορά και για τρία (3) λεπτά της ώρας κάθε επόμενη φορά.
***5. Στη δευτερoλoγία της καταρχήν συζήτησης νομοσχεδίoυ ή πρότασης νόμoυ η διάρκεια αγόρευσης των oμιλητών των παραγράφων 1, 2 και 3 περιoρίζεται στo ένα δεύτερo (1/2) τoυ χρόνoυ πρωτoλoγίας πoυ έχει δικαίωμα καθένας τoυς. Oι αναπληρωτές εκπρόσωπoι των Koινoβoυλευτικών Oμάδων στην καταρχήν συζήτηση έχoυν δικαίωμα να τριτoλoγήσoυν για τρία (3) λεπτά της ώρας.
****6. Mε εξαίρεση την παρ. 4 του άρθρου 143, οι πρώην Πρωθυπουργοί, που διετέλεσαν Bουλευτές και Aρχηγοί Kόμματος σε Kυβερνήσεις που έλαβαν ψήφο εμπιστοσύνης της Bουλής και δεν μετέχουν στην Kυβέρνηση, ακούγονται όποτε ζητήσουν το λόγο για δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας κάθε φορά. Tο ίδιο δικαίωμα έχουν και οι διατελέσαντες Πρόεδροι της Bουλής για δέκα (10) λεπτά της ώρας.
*****7. Εάν έχει προηγηθεί αγόρευση Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας και τον διαδεχθεί αναπληρωτής του, ο αναπληρωτής δικαιούται να δευτερολογήσει για έξι (6) λεπτά της ώρας και να τριτολογήσει για τρία (3) λεπτά της ώρας.


* Τροποποιήθηκε στις 25.11.1993 (ΦΕΚ 200 Α' /26.11.1993), στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) και στις 25.6.2008 (ΦΕΚ 126 Α /2.7.2008) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
** Τροποποιήθηκε στις 25.11.1993 (ΦΕΚ 200 Α' /26.11.1993) και στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
*** Τροποποιήθηκε στις 25.11.1993 (ΦΕΚ 200 Α' /26.11.1993) και στις 25.6.2008 (ΦΕΚ 126 Α' /2.7.2008) και αναριθμήθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) [καταργήθηκε η παρ. 5] με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
**** Προστέθηκε στις 14.5.1991 (ΦΕΚ 82 Α' /30.5.1991) και αναριθμήθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) [καταργήθηκε η παρ. 5] με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
***** Προστέθηκε στις 25.6.2008 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 126 Α' / 2.7.2008)

<< Προηγούμενο    Επόμενο >>

Δείτε όλα τα άρθρα του κανονισμού >>

Επιστροφή >>